Oppimisanalytiikkaselvitys 2020: Optima / Priima

Priima / Optima

https://priimalms.com/
https://www.discendum.com/optima/

Discendum Oy on syksyllä 2001 perustettu suomalainen yritys. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee 16 henkilöä Oulussa, Tampereella, Raumalla ja Helsingissä. Yrityksen palveluihin kuuluvat verkko-oppimisympäristöt ja Open Badges -osaamismerkkeihin liittyvät palvelut.

Discendum on kehittänyt Priiman sillä periaatteella, että oppimisympäristön käyttöönoton ei tarvitse olla monimutkaista ja kallista. Priima soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille ja Priima tukee käyttäjiensä tarpeita tilanteeseen mukautuen. Priiman avulla organisaatio pystyy kehittämään kaikkien sidosryhmien osaamista motivoivalla tavalla. Sekä oppija että organisaatio pystyvät kätevästi seuraamaan kehitystä ja kokonaiskuvan hahmottaminen käy helposti. Priima kehittyy yhdessä käyttäjien kanssa ja tuotantoversio päivittyy useita kertoja vuodessa.

Discendum Optima on oppimisympäristö, jonka avulla oppilaitokset ja yritykset voivat toteuttaa monipuolisia koulutuksia ja hankkeita. Se on ollut laajassa käytössä oppilaitoksissa ja yrityksissä 2000-luvun alusta lähtien. Yrityskäyttö on lisääntynyt 2000-luvun loppupuolelta sen jälkeen, kun oppimisympäristön ominaisuuksia kehitettiin tukemaan organisaatioiden omaa oppimista. Optimaa käytetään noin sadassa suomalaisessa organisaatiossa ja kokonaiskäyttäjämäärä on yli 400 000 käyttäjää.

Oppimisanalytiikka Priimassa

Oppimisanalytiikka on tärkeä osa oppimisprosessin seurantaa ja tukemista Priima-oppimisympäristössä. Oma rooli määrittelee sen, mitä tietoa käyttäjälle on näkyvissä. Keskeistä analytiikan seuraamisessa on helppous ja nopeus: visuaaliset elementit esimerkiksi työpöydällä, kursseilla ja eri aktiviteeteissa välittävät nopeasti tilannekuvan oppimisprosessin vaiheesta.

Kirjautumisen jälkeen Priimassa avautuu aloitus-/työpöytänäkymä, jossa on kootusti kaikki keskeinen tieto omaan rooliin liittyvistä asioista. Tämä näkymä on myös tärkeä lähtökohta analytiikan näyttämiselle. Myös muut Priiman perusnäkymät tarjoavat paljon ohjaavaa analytiikkaa käyttäjälle, mutta Priimaan voidaan myös liittää muita järjestelmiä ja sovelluksia, jotka edelleen laajentavat analytiikkamahdollisuuksia. Priimaan voidaan liittää esimerkiksi Open Badge Factory ja hyödyntää osaamismerkkejä.

Oppijana Priimassa

Oppijalle näytetään olennaisia tietoja oppimisen etenemisestä, jotta hän voi helposti seurata omaa edistymistään suhteessa tavoitteisiin ja meneillään olevaan oppimiseen.

Oppijan työpöytä -näkymästä näkee kurssien etenemisen vihreinä palkkeina.
Kuva: Oppijan työpöytä

Tehtävät-koontinäkymässä oppijaa ohjataan seuraamaan meneillään olevia, erääntyneitä ja suoritettuja tehtäviä kokonaisuudessaan. Tehtäviä voidaan järjestää eri tavoin ja niiden yhteydessä esitetään aina olennaiset tiedot, esimerkiksi tehtävän palautuksen määräaika ja tila. Koontinäkymä helpottaa oppijaa hahmottamaan, mitä oppimistehtäviä on meneillään ja tulossa. Väri- ja tekstikorostukset lähestyvistä eräpäivistä ovat huomiomerkintöjä, joiden avulla halutaan kohdentaa oppijan huomio niihin tehtäviin, jotka edellyttävät häneltä toimia.

Tehtävät-näkymä näyttää tekemättömät ja arvioitavana olevat tehtävät määräpäivineen.
Kuva: Oppijan Tehtävät-koontinäkymä

Suoritukset-näkymässä oppija voi kootusti seurata omia suorituksiaan sekä esimerkiksi hänelle myönnettyjä osaamismerkkejä. Osaamismerkit ovat mainio tapa visualisoida hankittua ja osoitettua osaamista sekä taitoja.

Oppijan kannalta tärkeitä ovat myös oppimiskokonaisuuksien tarkempi analytiikka. Esimerkiksi kurssilla oppijan polkua suuntaavat ja ohjaavat kurssille asetetut suorittamisen säännöt. Kokonaiseteneminen näkyy kurssin Suoritukset-näkymässä oppijalle. Tästä on helppo havaita nopeasti, minkä verran kurssia on jo edetty ja mitä vielä on suoritettavana. Omaa edistymistä voi myös verrata kurssin keskiarvoon.

Tietoturva-kurssin etenemisnäkymä, jossa palkkeina oma eteneminen ja muiden etenemisen keskiarvo.
Kuva: Oppijan yleisnäkymä kurssilla omaan edistymiseen.

Myös tehtävistä on oppijalle tarjolla kokoava näkymä kurssilla: mitä tehtäviä on tekemättä, erääntyneenä, odottamassa tarkastusta tai suoritettu. Samoin eräpäivät ovat selkeästi näkyvissä. Jälleen tehtäviä voidaan lajitella myös eräpäivän mukaan. Oppijan on helppoa ja nopeaa havaita, mihin on tärkeä kiinnittää lähiaikoina huomioita eli eräpäivät ja huomiomerkinnät tukevat tätä.

Tietoturva-kurssin koontinäkymä, jossa kurssin osioiden eteneminen palkkeina.
Kuva: Oppijan koontinäkymä omaan edistymiseen kurssin tehtävien osalta

Opettajana Priimassa

Opettajille rakennetaan analytiikkaa, jonka avulla he pääsevät paremmin näkemään kokonaistyöskentelyä. Näin opettaja voi kohdentaa ohjausta paremmin oppimisen kannalta merkittäviin solmukohtiin ja voi tukea oppijaa mahdollisimman oikea-aikaisesti. Omalla työpöydällään opettaja näkee nopeasti Kurssit-näkymässä kurssien kokonaistilanteen eli suoritettujen ja meneillään olevien suoritusten määrän sekä visualisoinnin tilanteesta.

Opettajan työpöytä kertoo kurssien etenemisestä vihreiden palkkien avulla.
Kuva: Opettajan työpöytä

Opettajalle työpöydän Tehtävät-näkymä näyttää kokonaiskuvan meneillään oleviin oppimistehtäviin. Väri- ja tekstikorostukset lähestyvistä eräpäivistä ovat huomiomerkintöjä, joiden avulla halutaan kohdentaa opettajan huomio niihin tehtäviin, jotka edellyttävät häneltä toimia. Myös Suoritukset-näkymä sisältää tärkeää tietoja suorituksista niin kurssien, opiskelijoiden kuin opintopolkujen mukaan.

Näkymä kokoaan arvioimattomien, täydennettävien ja suorittamattomien tehtävien tiedot.
Kuva: Kouluttajan koontinäkymä kurssien tehtävien tilanteeseen

Opettaja näkee kurssin suorituksista yhteenvedon kaikkien kurssin jäsenten osalta koko kurssista sekä kurssin sisällöistä ja tehtävistä. Opettaja voi helposti tarkastella tilannetta myös oppijoittain tarkemmin.

Piirakkakaavio kertoo kurssin suorittaneiden, aloittaneiden sekä aloittamattomien oppijoiden määrän.
Kuva: Opettajan näkymä kurssin suoritustilanteeseen

Monissa tilanteissa on tärkeää nähdä nopeasti yleissilmäyksellä myös tehtävien tilanne. Kurssin Tehtävät-näkymä onkin opettajalle tässä tärkeä työväline. Koonnista pääsee myös kätevästi suoraan tehtävään, josta voi esimerkiksi halutessaan lähettää viestin yhdelle tai useammalle oppijalle. Ohjaustoimintoja sijoitetaan niin, että analytiikasta päästään helposti käytännön toimiin.

Siniset palkit kertovat kurssin osioiden etenemisen prosentteina.
Kuva: Opettajan koontinäkymä kurssin tehtäviin

Pedagogiset ratkaisut analytiikan tukena

Oppimiskokonaisuuksia rakennettaessa on tärkeää, että samalla suunnitellaan analytiikan hyödyntäminen osana prosessia. Priimassa analytiikan lähtökohta on selkeys ja havainnollisuus. Käyttäjälle näytetään roolin mukaan tarpeellisia elementtejä ja sisältöjä: opettajan pitää seurata laajempaa prosessia ja oppijan ensisijaisesti omaa oppimistaan.

Usein oppimiskokonaisuuksia on järkevä palastella osiin, mikä mahdollistaa tiiviimmän seurannan puolin ja toisin. Esimerkiksi Priima-kurssilla voi hyödyntää kappaleiden, sisältösivujen ja erilaisten sisältölohkojen mahdollisuuksia monipuolisesti pedagogiset tavoitteet huomioiden: näin saadaan mahdollisimman tarkkoja raportteja toiminnasta Priimassa. Kurssikin voi olla pieni mikro-oppimiskokonaisuus tai laajempi ja pitkäkestoisempi oppimisprosessi. Myös osaamismerkkien avulla voidaan mm. visualisoida tavoitteita ja hankittavaa osaamista sekä taitoja ja todentaa osaamista. Pedagogiset lähtökohdat ja valinnat vaikuttavat siihen, miten analytiikkaa voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Jos oppimispolku koostuu useista erilaisista kokonaisuuksista, on tärkeä seurata sekä yksittäisten osien että kokonaisuuden analytiikkaa niin raportteina kuin visualisointeina.

Hallinnoijana Priimassa

Priima-ympäristön hallinnoija voi seurata ympäristön käyttöön liittyviä tilastoja ja raportteja. Hallinnoija voi myös määritellä käyttäjien valtuustasot ja roolit eli käytännössä sen, mitä kukin voi Priimassa nähdä, seurata ja tehdä. Hallinnoija voi myös määritellä käyttäjien ja käyttäjäryhmien aloitusnäkymiä, mikä on keskeinen tapa ohjata Priiman käyttöä ja kohdentaa myös analytiikkaa.

Priimassa on joustavat tietorakenteet sekä monipuolinen käyttäjätiedon kerääminen, joka voidaan säätää asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Näiden perusominaisuuksien avulla mahdollistetaan algoritmien käyttö nyt ja tulevaisuuden analytiikkaa rakennettaessa. Priiman kaikki lokitieto tallennetaan erilliseen lokipalvelimeen, jonka dataa voidaan tutkia organisaation tarpeiden mukaan ja sitä voidaan käsitellä ulkoisissa välineissä.

Hallinnoija voi myös hyödyntää muita järjestelmiä ja sovelluksia, jotka voidaan integroida Priimaan. Priima tukee LTI (Learning Tools Interoperability) -standardin mukaisia työkaluja, joita hallinnoija voi helposti liittää Priimaan tuomaan lisäominaisuuksia Priiman omien sisältötyökalujen rinnalle. LTI-työkaluilla lisätyt tehtävät näkyvät osana kurssiraportteja muiden tehtävien tavoin. Priiman REST-rajapinnan kautta on mahdollista toteuttaa integraatioita ulkoisiin järjestelmiin ja viedä tiedot kurssi- ja tehtäväsuorituksista toiseen järjestelmään oppimistuloksien analysointia varten.

Priiman vuoden 2020 roadmap-suunnitelmassa on xAPI-tuen toteuttaminen. xAPI on on oppimisen seuraamiseen suunniteltu rajapinta, joka mahdollistaa oppimistapahtumien ja oppimista seuraavien järjestelmien välisen tiedonvaihdon. Oppimistapahtumiin liittyvät tiedot voidaan viedä verkko-oppimisympäristöstä ulkoiseen järjestelmään tietojen analysoimista varten.

Kun Priima otetaan käyttöön tai Priimaan tulee uusi käyttäjä, on aina tärkeää perehdyttää jokainen oman roolinsa kannalta keskeisiin toimintoihin, jotta analytiikastakin saadaan kaikki tehot irti. Parhaimmillaan analytiikka on osa oppimisen arkea ja tukee näin oppimisprosessin etenemistä.

Oppimisanalytiikka Optimassa

Optimassa on mahdollista kerätä käyttäjädataa monilla eri tavoilla. Järjestelmään on sisäänrakennettu valmiita toiminnallisuuksia analysointia varten ja niitä käytetään pääsääntöisesti oppimisen edistymisen seurantaan kurssitasolla.

Kurssirekisterissä voi seurata suoritettuja kursseja tulosten yhteenvetotyökalulla. Optimasta löytyy lisäksi ympäristö- ja kurssitason tilastot, jotka sisältävät paljon dataa. Oppijalle voidaan luoda raportti- ja seurantatyökaluilla omia näkymiä, joista hän voi seurata omaa edistymistään. Esimiesten ja opettajien on mahdollista seurata oppilaiden etenemistä kurssirekisteristä ja johdolle voidaan luoda oma näkymä raporteille.

Varsinaisia oppimisanalytiikkaa hyödyntäviä hankkeita on toteutettu yhteistyökumppanin ja asiakkaan välisinä projekteina. Opiskelijan suoriutumisen mittaamiseen on olemassa useita tekijöitä, joita voidaan käyttää ennustamaan opiskelijan menestystä. Esimerkiksi kurssin yleinen läpäisyaste, aiemmat kurssit, jotka opiskelija on läpäissyt ja tulokset, jotka opiskelija on saavuttanut.
Yksi keskeinen tekijä menestystä mitattaessa on opiskelijan toiminta. Jos opiskelija on aktiivinen kurssilla, hän todennäköisemmin läpäisee kurssin ja jopa saavuttaa korkeat tulokset kuin passiivinen opiskelija. Optima tarjoaa paljon ja monipuolista tietoa opiskelijan aktiviteeteista järjestelmässä ja tietoja on sovellettu ennustaviin analyyttisiin algoritmeihin.

Optimassa analytiikkadatan kerääminen on toteutettu REST API -rajapinnan avulla. Rajapinta mahdollistaa ulkoisten analysointityökalujen ja algoritmien käytön. Tällä toimintatavalla poissuljetaan oppimisympäristön mahdolliset sisäiset rajoitteet raporttien laadinnassa.

Tekniset ominaisuudet

Priima ja Optima tarjotaan asiakkaille pääsääntöisesti pilvipalveluina, joita käytetään Internet-verkon yli. Discendum Oy vastaa palveluiden teknisestä ylläpidosta, ohjelmistopäivitysten jakamisesta, palvelinympäristöstä, tiedonvarmennuksesta ja teknisestä tuesta.

Tutustu myös näihin

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close