Oppimisanalytiikkaselvitys 2022: Studeo

Studeo on sähköisten oppimateriaalien kustantaja, joka tuottaa oppimateriaaleja alakoulusta lukioon. Oppimateriaaleja käyttää yli 10 000 opettajaa. Oppimateriaalit ovat opetussuunnitelman mukaisia ja sisältävät opetustekstit, tavoitteet, tehtävät, kokeet, opettajan oppaat & lisämateriaalit  sekä runsaasti arvioinnin työkaluja. Studeo nähdään kokonaisvaltaisena palveluna, joka tukee oppimisen eriyttämistä ja laaja-alaisten taitojen kehittämistä. Suoritustieto kertyy kaiken aikaa sekä opettajalle että oppilaalle.

Oppimateriaalit tukevat ilmiölähtöisyyttä, oppimisen pelillisyyttä sekä yhteisöllistä ja itseohjautuvaa oppimista. Studeo mahdollistaa myös käänteisen oppimiseen. Tavoitteena on ohjata oppijoita aktiiviseen tiedonhakuun ja jatkuvaan osaamisen syventämiseen. Tehtäviä tarjotaan eri tasoilla, eri tavoin oppiville opiskelijoille. Materiaalit ja menetelmät pohjautuvat vahvaan pedagogiseen osaamiseen ja ammattitaitoon, oppikirjailijoina toimii yli 200 opettajaa ja muuta asiantuntijaa, ja niitä päivitetään jatkuvasti.

Lisäksi kustantajan tuottamiin materiaaleihin sekä opettajat että oppijat voivat lisätä sisältöä, joka näkyy joko omalle kurssille tai koko koululle. Useimmat sisällöt ovat kuunneltavissa joko ihmisen tai äänisynteesin lukemana. Äänisynteesin mukana tulee erilaisia lukemisen tueksi suunniteltuja työkaluja. Peruskoulun sisällöistä löytyy myös eriytetyt sisällöt samassa näkymässä (lamppunappia painamalla).

Kurssien sisällöistä, tehtävistä ja yhteisesti tuotetuista sisällöistä voidaan keskustella keskustelualueella. Keskustelualue tukee yhteisöllistä oppimista ja oppimisen vuorovaikutteisuutta.

Oppimisanalytiikka

Studeon oppimateriaalit sisältävät suuren määrän erityyppisiä tehtäviä, kuten monivalintoja, aukkotehtäviä, esseitä ja tehtäviä, joiden vastauksiin voi sisällyttää kuvaa ja ääntä. Tämän oppimateriaalin vahvuuksia on ns. konetarkisteisuus, eli oppilas saa välittömän palautteen tehtävästään ja sen sujumisesta. Opettaja voi  ajastaa tehtäviä, antaa kaikille tai eriyttää niitä sekä määritellä, kuinka monta kertaa tehtäviin voi vastata. Tehtävistä saa pisteitä niiden vaativuustason mukaan, ja opettaja voi halutessaan muokata pisteytystä. Vastaamisen yhteydessä oppilas saa oikean vastauksen ja/tai mallivastauksen. Pisteytys toimii välittömänä palautteena ja auttaa oppilasta ymmärtämään, miten oppiminen sujuu ja vastaavasti millä osa-alueilla tietoja ja taitoja tulisi kehittää. Studeo tukee siis vahvasti formatiivista arviointia.

Opettaja näkee reaaliaikaisesti oppilaiden edistymisen ja voi reagoida nopeasti, mikäli huomaa, että jollakin osa-alueella koko luokalla on tehtävien vastauksissa puutteita tai joku oppilas menestyy heikommin. Jokaisen jakson lopussa on itsearviointilomake, jolla oppilas arvioi monipuolisesti osaamistaan ja kehittymistään jakson tavoitteiden mukaan. Tehtävät on luokiteltu vaatimustason mukaan perustehtäviin, soveltaviin ja syventäviin tehtäviin. Kunkin tehtävän viereen on kuvattu, millaista toimintaa se synnyttää, esim. tiedon syventämistä tai luovaa kirjoittamista. Tehtävien luokittelu on aineryhmäkohtaista, joten kaikilla aineilla on omat spesifit luokittelut.

Välitön palaute motivoi opiskelijaa ja vähentää opettajan tehtävien tarkistamiseen käyttämää aikaa. Erilaiset tehtävätyypit aktivoivat opiskelijaa ja auttavat häntä osoittamaan tietojaan ja taitojaan koko kurssin ajan. Opettaja voi lisätä omia tehtäviä ja eriyttää niitä oppijan tarpeiden mukaan (kuva 46). Oppijoista voi myös luoda ryhmiä ja heille voi eriyttää omia ryhmäkohtaisia tehtäviä.

Kuvakaappaus näkymästä, jossa opettaja voi kohdistaa tehtävän valitsemalleen opiskelijaryhmälle tai yksittäisille ryhmän jäsenille.
Kuva 46: Harjoitusten eriyttäminen

Järjestelmä tukee monipuolista arviointia: opettajan ja järjestelmän arvioinnin lisäksi voidaan toteuttaa itsearviointia, vertaisarviointia ja opettaja voi jakaa osaamismerkkejä. Sovellukset auttavat opettajia ja oppilaita rakentamaan arvioinnista kokonaisuuden, jossa voidaan diagnosoida oppilaan osaamista ja edistymistä sekä kohdistaa opiskelutoimintaa eri vaikeusasteilla tai lähikehityksen vyöhykkeellä suoritettaviin tehtäviin.

Itsearviointitoiminto kannustaa oman oppimisen reflektointiin. Se auttaa opiskelijaa tarkkailemaan omaa etenemistään ja pohtimaan tarkemmin, miten hän onnistunut tavoitteissaan ja miksi, mikä on motivoinut häntä ja miten hän voisi jatkossa oppia vielä paremmin. Itsearviointilomake on valmiina oppimateriaalissa kunkin jakson viimeisessä luvussa ja sisältää myös avoimia kysymyksiä. Muutenkin oppimateriaaleissa kannustetaan säännöllisesti oman oppimisen arviointiin (kuva 47).

Edistymisen etenemisen kuvaajia. Tehtävien, kokeiden ja ulkopuolisten tehtävien suoritusprosentit on ilmaistu visuaalisesti samoin osaaminen tehtävissä. Kokonaisedistyminen 83,9 %.
Kuva 47: Opettaja ja opiskelija saavat reaaliaikaisen näkymän opiskelijan etenemiseen. 

Vertaisarviointi osallistaa ja motivoi opiskelijoita. Se tukee myös tärkeiden metataitojen kehittymistä: vertaisarvioinnin kohteena ovat laaja-alaiset taidot, esimerkiksi informaatio- ja vuorovaikutustaidot sekä ajattelun ja luovan ilmaisun taidot. Studeossa voi toteuttaa vertaisarviointeja sekä tehtävistä että ryhmän toiminnasta. Metataitojen arviointi voi jo itsessään tuottaa merkittävää oppimista. Opettajalla on käytössään helpot työkalut, joilla vertaisarviointien toteuttaminen onnistuu opetusryhmän sisällä. Opiskelijat voivat arvioida myös toistensa tehtäviä. Järjestelmä arpoo anonyymit parit tai useamman opiskelijan, joiden teksti- ja eri mediamuotoja sisältäviin tehtäviin annetaan palautetta sekä pisteet. Tätä kautta opiskelija saa toisenlaisen näkemyksen tehtävään ja pohtii omaakin vastausta uudesta näkökulmasta. Opettaja voi korjata pisteytystä halutessaan.

Opettaja voi myös antaa opiskelijalle osaamismerkin hyvästä suorituksesta ja toiminnasta. Sen tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa esimerkiksi toimimaan aktiivisesti ryhmätöissä tai hakemaan tietoa monipuolisesti eri lähteistä. Opettaja voi myös luoda omia osaamismerkkejä.

Opiskelija näkee yhdellä silmäyksellä, mitä tehtäviä opettaja on antanut tehtäväksi. Studeon järjestelmä myös muistaa, mihin kohtaan oppimateriaalia opiskelija on viimeksi jäänyt. Seuraavalla käyttökerralla se osaa siirtää opiskelijan samaan kohtaan. Kaikki suorituspisteet kertyvät oppijan nähtäväksi, mikä tuo oppimiseen pelillisyyttä.

Opettajalla on käytössään näkymä, johon kertyvät kurssin opiskelijoiden kaikki suoritustiedot: itsenäinen eteneminen, tehtävistä saadut pisteet, koepisteet, arvosanat, osaamismerkit, itse- ja vertaisarvioinnit ja opettajan huomiot (kuva 49). Kaikki tiedot on koottu selkeisiin taulukoihin ja graafeihin, mikä helpottaa arvosanan antamista. Opettaja pääsee myös tarkastelemaan, mihin tehtäviin opiskelijat ovat vastanneet ja miten. Tämä mahdollistaa vahvasti oppimisen yksilöllistämisen.

Kuvakaappaus Arviointi-näkymän yhteenvedosta, jossa näkyy kolmen opiskelijan tiedot. Jokaisen edistyminen on ilmaistu visuaalisena palkkina ja prosentteina.

Opettaja näkee myös, miten opiskelijat ovat edistyneet laaja-alaisen osaamisen ja ainekohtaisten taitojen osalta. 

Taulukko visualisoi neljän opiskelijan prosentuaalista etenemistä eri osioissa, kuten tiedon poiminnassa, ongelmanratkaisussa ja itsearvioinnissa.

Rehtori saa yhteenvetoja oppijoiden etenemisestä opettajien yhteenvedoista, mutta tietoa ei tuoteta suoraan johtoa varten. Pyydettäessä tiedon tarjoaminen on mahdollista GDPR:n säännökset huomioiden.

Teknisen lähtökohdat

Studeo toimii kaikilla laitteilla verkkoselaimen kautta. Siihen on integroitu useita sovelluksia. Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa käytetään samaa editoria, joka on käytössä ylioppilaskokeessa. Materiaaleissa hyödynnetään videota, interaktiivisia Thinglink-kuvia ja esimerkiksi matematiikan GeoGebra-sovelluksia.

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close