Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – Futural Skills

Futural Skills
(https://skills.futural.fi/)

Tawasta OS Technologies Oy on kehittänyt Futural Skills ohjelmiston oppimisprosessin seurantaan. Se on mobiilipohjainen osaamisen seurantajärjestelmä, jossa opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja pystyvät seuraaman opiskelijan yksilöllistä opinpolkua reaaliaikaisesti. Futural Skills on osa Mediamaisterin oppimisen ja osaamisen kehittämisen tuoteperhettä. Käyttöönottoprojektit ja tekninen kehitys tapahtuvat Mediamaisterin ja Tawastan yhteistyönä.

Ohjelmistoa on kehitetty vuodesta 2016 lähtien ja sitä on pilotoitu kuudessa ammatillisessa oppilaitoksessa.

Lähtökohtana ohjelman kehittämisessä on ollut ammatillisen koulutuksen reformiin vastaaminen. Työkalun avulla helpotetaan opettajan työtä. Ohjelmiston avulla tehdään näkyväksi jokaisen opiskelijan yksilöllistä oppimispolkua, tuetaan osaamisen näkyväksi tekemistä ja tarjotaan helppokäyttöinen työkalu työpaikkaohjaajan käyttöön. Ohjelma pohjautuu OPH:n ePerusteisiin ja niiden asettamien osaamisen tavoitteiden mukaan seurataan opintojen etenemistä. Sinne tuodaan suoraan ePerusteista tutkinnot, tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset. Tutkintoja, niiden osia ja tavoitteita (eli ammattitaitovaatimuksia) voidaan myös räätälöidä oppilaitoksen tarpeiden mukaiseksi. Ohjelmaan kerätään suorituksia eri puolelta: työelämästä, verkko-oppimisympäristöistä, kontaktiopetuksesta, omista harrastuksista ja niin edelleen.

Sekä opiskelija että ohjaava opettaja näkevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman visuaalisena kokonaisuutena. Opintosuunnitelma on valmiiksi paloiteltu tutkinnon osiin ja edelleen osaamistavoitteisiin. Kun opiskelija suorittaa aktiviteetteja ja saavuttaa osaamistavoitteita esimerkiksi Moodlessa, tieto päivittyy automaattisesti Futural Skills –seurantajärjestelmään.

Futural Skills -järjestelmässä voidaan seurata myös työpaikalla järjestettävää koulutusta ja näyttöjä. Opiskelija voi mobiilikäyttöliittymällä helposti dokumentoida käytännön oppimistuloksia kuvin, videoin ja lyhyin selostein. Työpaikkaohjaaja pääsee järjestelmään kommentoimaan ja antamaan palautetta oppimistuloksista. Opiskelija voi tuottaa oppimistuloksistaan portfolion ja CV:n.

Oppimisanalytiikka

Ammatillisen koulutuksen reformin toteutukseen tarvitaan uusia ajatusmalleja, koska osaamista hankitaan useista eri lähteistä. Opettajien on saatava helposti tietoa siitä, mitä opinnoissa tapahtuu ja miten oppija etenee. Opiskelijan on myös pystyttävä hahmottamaan kokonaisuutta ja sitä missä vaiheessa opintoja mennään. Tärkeää oman ammatti-identiteetin kasvamisen näkökulmasta on myös saada omaa osaamista näkyväksi. Myös eri oppimisen muodoista on saatava tietoa, miten tavoitteet saavutetaan opettajan ohjauksessa, työpaikoilla tai vapaa-ajan harrastuksissa.

Futural Skillsin avulla opintosuunnitelman mukaiset suoritukset rekisteröidään talteen, tapahtuivat ne sitten koulussa, työpaikalla tai vapaa-ajalla. Järjestelmässä opintosuunnitelma on visuaalisesti paloiteltu koko tutkinnon tasolta pienempiin kokonaisuuksiin, tutkinnon osiin, ja edelleen tehtäviin (eli ammattitaitovaatimuksiin), jotka sisältävät tutkinnon osan osaamistavoitteet.

Perusrunko tulee tehtävineen (=ePerusteiden ammattiaitovaatimus) valmiina ePerusteista, mutta halutessaan opettaja voi antaa tarkemman kuvauksen tehtävästä ja esim. ohjeet siihen, mitä opiskelijalta odotetaan. Kuvaukseen voidaan tuoda linkkejä ja liitetiedostoja, joten järjestelmä voidaan kytkeä monenlaisiiin sähköisiin ohjeistoihin ja oppimisympäristöihin. Tehtäväkuvauksia ei kuitenkaan vaadita ohjelman käyttämiseksi, vaan ohjelma on heti valmis käytettäväksi oppimisprosessin ohjauksessa.

Kukin tehtävä kulkee erillisten toisiaan seuraavien tilojen läpi. Näitä voi olla kaksi (oppiminen ja näyttö) tai kolme (oppiminen, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näyttö), oppilaitoksen prosessista riippuen.

kuva38

kuva39

Opiskelija ottaa tekemistään töistä kuvia ja videoita ja kirjoittaa muistiinpanoja (kts. kuva 3). Nämä tuotokset ladataan lyhyen selosteen kanssa nähtäväksi ja hyväksyttäväksi opettajalle, jolloin tehtävä siirtyy seuraavaan tilaan. Laatikon reunan väri kertoo missä tilassa tehtävä on (oppiminen, työpaikkaoppiminen vai näyttö).

Järjestelmään voidaan myös helposti merkitä aiemmin hankittu osaaminen: jos kyseinen osaaminen on jo olemassa, ”tehtävälaatikot” voidaan kuitata valmiiksi. Näin opiskelijan kokonaistilanne näkyy yhdessä paikassa.

kuva40

Opiskelija näkee etenemisensä tutkinnon osien tasolla (kts. kuva 38). Väripalkit kuvaavat valmiusastetta ja palkissa näkyvä numero kertoo kuinka monta tehtävää (eli ammattitaitovaatimusta) on jo suoritettu.

Klikkaamalla tutkinnon osaa, voidaan nähdä tarkempi kuvaus yksittäisten tehtävien (ammattitaitovaatimusten) etenemisestä (kts. kuva 39). Tehtävät ovat sarakkeessa ”aloittamatta”, ”tekeillä”, ”hyväksyntä” (=odottaa opettajan hyväksyntää) ja ”hyväksytty”.

Kun opettaja hyväksyy tehtävän (esim. oppiminen tulee valmiiksi), laatikon väri muuttuu kuvastamaan seuraavaa tilaa (työpaikkaoppiminen) ja se siirtyy sarakkeeseen ”aloittamatta”.

Laatikossa oleva pieni puhekupla kertoo, onko tehtävään tehty palautuksia tai opettajan/työpaikkaohjaajan kommentteja. Ohjaaja voi tarkastella yksittäisen oppijan etenemistä ja toisaalta tai koko ryhmän suorituksia. Hän näkee kerralla koko ryhmän ja voi porautua yksittäiseen opiskelijan tietoihin (kts. kuvat 38 ja 39).

Opettaja voi tarkastella tilannetta myös tutkinnonosittain. Tällöin hän näkee samassa näytössä kaikkien opiskelijoiden etenemisen yhdessä tutkinnon osassa.

Opiskelija voi koostaa tehdyistä töistään portfolion, jossa opiskelijan osaaminen näkyy konkreettisessa muodossa. Opiskelija voi valita, mitkä palautukset (esim. kuvat) hän valitsee kulloiseenkin portfolioon ja tehdä erilaisia koosteita osaamisestaan.

Opiskelija voi myös luoda CV:n ja tuottaa virallisemman koosteen senhetkisestä osaamisestaan: CV muodostuu hänen itse antamistaan perustiedoista ja suoritettavan tutkinnon siihen mennessä suoritetuista osista ja keskeneräisistä opinnoista. Hän saa näin järjestelmästä aina ajantasaisen CV:n osaamisestaan ja edistymisestään.

kuva41

kuva42

Opiskelija saa seuraava tietoa ja hyötyy:

 • näkee, ”mitä minun kokonaisuudessaan pitäisi tehdä” eli hahmottaa tutkintonsa rakenteen
 • näkee, ”mitä minä olen jo tähän mennessä tehnyt valmiiksi, ja mikä kaikki on kesken” eli oman etenemisensä
 • saa jatkuvaa palautetta sekä opettajalta että työpaikkaohjaajalta
 • pysyy kartalla, koska eri paikoissa tehdyt suoritteet kootaan yhteen järjestelmään (käytännön tekeminen, Moodle-ympäristössä tehdyt tehtävät, jne.)
 • ammatti-identiteetti kehittyy, kun osaaminen näkyy konkreettisesti
 • seuranta keskittyy oppimistuloksiin ei läsnäoloon
 • eri ympäristöissä hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osana opintoja
 • nopea ja itsenäinen opiskelija saa tutkinnon suoritettua nopeammin ja enemmän
 • ohjausta tarvitseva voi edetä omaan tahtiinsa

Opettaja saa seuraavaa tietoa ja hyötyy:

 • seuranta ja hallinnointityö (excel, sähköposti, muistiinpanot) vähenee, kun kaikki tieto löytyy kootusti samasta paikasta ja kaikki osaaminen rekisteröidään ja voidaan hyödyntää myöhemmin
 • arviointi helpottuu, kun osaaminen esitetään konkreettisessa muodossa
 • opettaja tunnistaa tukea tarvitsevat
 • yksilöllinen ohjaus on mahdollista, koska kokonaisuus on hallinnassa
 • opettaja havaitsee opiskelijan heikoimmat ja vahvimmat osaamisalueet paremmin
  • yksilöllisten oppimistavoitteiden määritys helpottuu
 • opettaja voi kuitata kerralla monta suoritusta helposti ja nopeasti

Työelämäyhteistyö

 • työpaikkaohjaaja ja opettaja voivat seurata opiskelijan kehitystä samassa järjestelmässä
 • opettaja pystyy seuraamaan työssäoppimisen etenemistä
 • opiskelija voi osoittaa konkreettisesti osaamisensa portfolion avulla

Järjestelmään kehitetään jatkuvasti lisää analytiikkaa. Futural Skills käsittelee oppimista prosessina ja kerää tietoa kaikista prosessin vaiheista. Kerättyä tietoa voidaan analysoida ja raportoida monipuolisesti, kun määritellään raportointitarpeet.  Järjestelmästä päästään näkemään, millä osa-alueilla opiskelijat etenevät nopeasti ja missä huonommin. Sieltä voidaan etsiä opiskelijat, joiden eteneminen on jostakin syystä pysähtynyt ja saadaan halutessa monipuolista statistiikkaa koko opiskelijakunnasta, tutkinnoista ja tutkintojen osista.

Tekniset ominaisuudet
Järjestelmä toimii puhelimella, tietokoneella tai tabletilla ilman erillistä sovellusta. Futural Skills on yhteensopiva Moodlen osaamisperustaisen oppimisen kanssa. Järjestelmän voi hankkia ja ottaa käyttöön itsenäisenä toimintonaan tai integroituna Moodleen. MaisteriLMS/Futural Skills -kokonaisuudella kaikki oppiminen eri oppimisympäristöistä saadaan helposti kerättyä yhteen paikkaan.

Järjestelmässä AD-integraatio käyttäjähallintaan. Organisaatio voi itse hallinnoida käyttäjätunnuksia keskitetysti. Opiskelijan suoritustiedot säilytetään luotettavasti salasanakirjautumisen takana. Järjestelmässä on avoimet rajapinnat ja se on intergroitavissa esimerkiksi oppilashallintojärjestelmiin. Tietosuoja hoidetaan GDPR:n vaatimuksien mukaisesti.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close