Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA

Kustannusosakeyhtiö Otava, Oppimisen palvelut (https://oppimisenpalvelut.otava.fi/)

Kustannusosakeyhtiö Otava on digitaalisen ja painetun oppimateriaalin johtavia kustantajia Suomessa. Otava Oppimisen palvelut on oppimisen yleiskustantaja eli tuottaa materiaaleja lähes kaikkiin yleissivistävän koulutuksen oppiaineisiin kaikille luokka-asteille sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Tämän lisäksi Otava Oppimisen palvelut tukee opettajia ja kouluja toimintakulttuurin kehittämisessä tarjoamalla mm. osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita ja asiakaskohtaisia ratkaisuja kaikille kouluasteille. Yritys kasvattaa aktiivisesti oppimisen sisältöjen vientiä kansainvälisille markkinoille.

Otavan oppimateriaalien käyttäjät ovat opettajia ja oppijoita. Opettajien työtä tuetaan monipuolisilla opettajan materiaaleilla. Materiaalit sisältävät laajan digitaalisen opetusaineiston havainnollistavine lisämateriaaleineen ja koeaneiston.  Digikokeet harjoittavat lukiolaisia sähköisen yo-tutkinnon suorittamiseen. Kokeiden käyttödataa voidaan myös hyödyntää tehtävätyyppien kehittämiseen ja käytetyimpien koetehtävien tunnistamiseen.

Oppijoiden tekemisestä kertyvä data hyödynnetään heidän oman osaamisensa parantamiseen. Se tarkoittaa esimerkiksi palautteen antamista suorituksen aikaisesta osaamisesta tai oppijan ohjaamista eteenpäin opinnoissaan. Kerätyn suorittamiseen liittyvän datan käyttöä on rikastettu myös tekoälyä hyödyntämällä (kuva 56).

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikan hyödyntämisen päämääränä on tukea oppijaa (motivointi, etenemisen näkyväksi tekeminen) sekä opettajan työn tehostaminen (ajan säästäminen rutiininomaisissa arvioinneissa, interventiotarpeen esiin nostaminen jne.).

Yleisin oppimisdatan hyödyntäminen oppilaan näkökulmasta tapahtuu digitaalisten tehtävien antaman tehtäväpalautteen (automaattinen tarkistus) ja opettajien tuottaman arviointipalautteen kautta. Opettaja hyödyntää digitaalisten tehtävien tuottamaan oppimisdataa mm. jatkuvan arvioinnin ja formatiivisen arvioinnin tukena koontiraporttien kautta.

kuva53B_taulukko

Oppimispolku (learning path, adaptive learning path) rakentuu tehtäväkokonaisuuksien ja niihin asetettujen pedagogisten muuttujien / parametrien kautta. Yksinkertaisimmillaan yksittäinen muuttuja voi olla pisteytetty suoritus tai prosenttiosuus, joka vaikuttaa jatkossa esitettävien tehtävien vaatimustasoon tai tavoitteisiin.Laajimmillaan ja oppimispolku voi tarjota opiskelijalle omien mieltymysten ja oppimispreferenssien mukaan suodatettua sisältöä tai tehtäviä.

Oppijan tekemisestä kertyvää tietoa voidaan hyödyntää luokkatilanteessa esimerkiksi näyttämään opettajalle ryhmän yksittäisten oppijoiden aktiivisuutta ja etenemistä. Tämä mahdollistaa opettajan ajan kohdistamisen eniten apua tarvitseviin.

Suorituksen aikainen data voi vaihdella tuotteiden välillä. Kuvassa 54 olevat valinnat antavat opettajalle mahdollisuuden valita näytettävän tiedon laajuus. Suoritustietoa näytetään yksittäisestä oppijasta ja opettajan käsittelemästä ryhmästä. Tieto kerätään yksittäisen oppiaineen osalta. Tieto voidaan näyttää joko koko tuotteen tai valitun luvun osalta.

kuva54

Suorituksen jälkeinen oppimisdata hyödynnetään osana arviointia. Automaattisesti tarkistuvien tehtävien lisäksi oppijoiden suoritukset koostuvat omasta tuottamisesta. Oman tuotoksen voi liittää osaksi vastausta. Nämä vapaat, omat tuotokset ja digitaalisessa aineistossa olevat avoimet tehtävät opettaja arvio erikseen järjestelmän työkaluja käyttäen.

Kertynyttä dataan voidaan hyödyntää osana oppijan kokonaisarviointia.

Lukion matematiikan digimateriaaleissa oppijan edistymisestä annetaan palautetta kertyvään osaamisdataan perustuen. Palautetta rikastetaan tekoälyllä, jolloin oppijalle voidaan näyttää ne osaamisalueet, joissa kehitystä on tapahtunut. Oppija voi saamastaan palauteskaalasta (Kuva 55) saada tekemiseen perustuvan palautteen omasta osaamistasostaan. Osaamisen sanallistaminen on osa palautteen monipuolisuutta.

kuva55

Oppijalle näytetään oman suorittamisen ja omien aktiivisten arviointien pohjalta kertynyttä osaamiskarttaa. Kartan avulla oppija voi paremmin hahmottaa kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Tämä henkilökohtainen osaamiskartta on nimeltään osaamisen sormenjälki.

kuva56

Tekniset ominaisuudet

Otavan digitaaliset oppimateriaalit toimivat laitteilla, jotka tukevat käytetyimpiä selaimia. Selainpohjainen materiaali toimii online –yhteydellä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen oppimisen seurannan. Oppimateriaalein sisällä käytetään eri oppiaineille tyypillisimpiä, oppiaineisiin erityisesti suunniteltuja, sovelluksia.

Äänet ja videot on mahdollista toistaa yleisimmillä laitteilla. Joissakin vastaustyypeissä voidaan käyttää oppilaan itse tuottamia tiedostomuotoja tai esimerkiksi vastauksen antamisen yhteydessä tallennettua ääntä.

Digitaaliset materiaalit ovat integroitavissa koulujen valitsemiin teknologiaympäristöihin erillisten rajapintojen (API) kautta.

Opettajat kirjautuvat käyttämään digitaalisia aineistoja Otavan Opepalvelun kautta.

https://oppimisenpalvelut.otava.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close