Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – Sanoma Pro

Sanoma Pro

(https://www.sanomapro.fi/)

Sanoma Pro on Suomen suurin oppimateriaalikustantaja. Yritys kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma Learning -liiketoimintaryhmään, jolla on toimintaa Suomen lisäksi Belgiassa, Hollannissa, Puolassa ja Ruotsissa.

Yritys tekee painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä sähköisiä palveluja perusopetukseen, lukioon ja ammatilliseen opetukseen. Liiketoimintaan kuuluu lisäksi Oppi&ilo-tuoteperheen tietoja ja taitoja kehittävät tuotteet sekä TutorHousen opetuspalvelut.

Sanoma Pron oppimateriaalit mahdollistavat yksilöllisiä ja innostavia oppimispolkuja erilaisille oppijoille. Sanoma Pro helpottaa opettajan arkea tarjoamalla työvälineitä ja sisältöjä opetuksen toteuttamiseen, monipuolistamiseen ja oppimistulosten kehittämiseen. Toiminta perustuu asiakkaiden tarpeiden tuntemiseen ja yhteistyöhön heidän kanssaan.

Oppimateriaaleja käyttää 47 000 opettajaa yli 3 000 suomalaiskoulussa. Digitaalisissa palveluissa on noin miljoona käyttökertaa kuukaudessa. Sanoma Prossa työskentelee noin 170 ammattilaista, joiden lisäksi yritys työllistää satoja oppimateriaalin tekijöitä, kuten opettajia, kuvittajia, valokuvaajia ja graafikoita.

Oppimisanalytiikka

Sanoma Pron digitaalisia oppimisen ja opettamisen työkaluja ovat Oppimisympäristö, Ohjaamo, Bingel, Kompassi sekä mobiilisovellukset Sanastot ja Arttu.  Työkalut tuottavat tietoa oppimistulosten seurantaan ja kehittämiseen.

Oppimisympäristö

Sanoma Pro Oppimisympäristö on sähköinen työskentely-ympäristö, jonka kautta opettajat ja oppilaat käyttävät digimateriaaleja sekä erilaisia oppimisen palveluita. Oppimisympäristön kautta mennään myös Ohjaamoon ja Kompassiin.

Oppimateriaalien lisäksi Oppimisympäristössä on tarjolla viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä, kuten verkkokeskustelu ja chat. Näitä toimintoja hyödyntämällä opettaja voi esimerkiksi seurata ja oppilas tehdä itse- ja vertaisarviointia. Ryhmä- ja parityöskentelyyn on palautuskansio-toiminnallisuus.

Opettaja voi muokata ja luoda omia versioitaan digitaalisista oppimateriaaleista Oppimisympäristön työkaluilla, sekä lisätä niihin itse tuottamia aineistojaan ja verkkolinkkejä. Ilmiöpohjaiset kokonaisuudet syntyvät myös helposti yhdistelemällä eri oppiaineiden digimateriaaleja sisällönmuokkausvälineillä.

Oppimisympäristö antaa opettajalle tietoa yksittäisen käyttäjän ja ryhmän aktiivisuudesta materiaalien ja palvelun käytössä.

Ohjaamo

Ohjaamolla seurataan opiskelun edistymistä reaaliaikaisesti. Ohjaamoa voivat käyttää sekä oppija että opettaja. Se on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja oppijoiden edistymisen seuraamiseen.

Oppijat näkevät suoritusnäkymästä yhdellä silmäyksellä, mitkä tehtävät on tehty ja miten hyvin niissä on suoriuduttu. Oppija voi muuttaa omaa tavoitetasoaan liukukytkimellä ja katsoa suorituksiaan eri tavoitteiden valossa. Omasta osaamisesta voi tehdä myös itsearviointeja. Omia suorituksia voi näyttää ohjelmasta myös vanhemmille. (Kuva 50).

kuva50

Opettaja näkee Koko ryhmä -näkymässä, miten oppijat ovat suoriutuneet tehtävistä ryhmänä.  Ohjaamossa jokainen tehtävä esitetään palkkina. Opettajan näkymässä palkin korkeus kertoo, kuinka moni oppilas on tehnyt tehtävän. Viemällä hiiren palkin päälle saa tarkat tiedot suorituksista. Palkkien värit kertovat, miten hyvin oppijat menestyvät tehtävässä. Vihreä palkki tarkoittaa, että oppijat ovat saaneet hyvin pisteitä. Punainen palkki puolestaan kertoo, että pisteitä on saatu vähän. Opettaja voi määritellä haluamansa tavoitetason oppilaiden suorituksille. Harmaat palkit ovat tehtäviä, joista ei kerry pisteitä (Kuva 51).

kuva51

Näkymästä voi siirtyä tarkastamaan ryhmän vastaukset yhdellä klikkauksella. Opettaja voi määritellä haluamansa tavoitetason oppilaiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää oppilaiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Oppilaat-näkymässä opettaja voi katsoa suorituksia oppilaskohtaisesti ja havaita, ketkä oppilaista etenevät hyvin ja ketkä tarvitsevat eniten tukea ja missä aiheissa (Kuva 52). Yksittäisen oppilaan suoritukset saa myös erilliseen näkymään. Näkymän voi tulostaa esimerkiksi arviointikeskusteluihin.

kuva52

Kompassi

Kompassi on digitaalinen työkalu oppilaiden osaamisen arviointiin. Kompassin kulmakivi on laadukas sisältö: valmis oppimateriaalisarjan mukainen tehtäväkirjasto tai kokonaan valmiit kokeet. Kompassin visiona on auttaa opettajaa ja oppilasta opintojen seuraavien askelten suunnittelussa, tarjoamalla tietoa oppilaan tämänhetkisestä osaamisesta.

kuva53

Tehtäväkirjastosta opettaja laatii opetukseensa sopivia tehtäväpaketteja tai kokeita jatkuvan arvioinnin tueksi. Oppilaat suorittavat tehtävät ja kokeet digitaalisesti opettajan määrittämänä ajankohtana joko tuntitehtävinä, kotitehtävinä tai esimerkiksi kurssikokeena.

Tehtäväkirjastossa on laaja valikoima erilaisia, kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia tehtäviä: valintatehtäviä, kuullunymmärtämisen tehtäviä, avoimia kirjoitus- tai laskutehtäviä sekä aineistotehtäviä kattavine aineistoineen. Opettaja valitsee kulloinkin sopivat tehtävät ja tarvittaessa laatii helpotettuja versioita kokeista yksittäisille oppilaille.

Kompassi säästää opettajan aikaa suoritusten tarkistamisessa, koska se tarkistaa ja pisteyttää valintatehtävät valmiiksi sekä laskee tehtävien yhteispistemäärän ja arvosanan opettajan määrittelemän läpäisyrajan mukaisesti. Opettajan tehtävänä on arvioida ja pisteyttää avointen kirjoitus- ja laskutehtävien vastaukset. Arvioituaan oppilaiden suoritukset opettaja voi julkaista tulokset oppilaille ja valita näytetäänkö vain yhteispisteet ja arvosana vai myös tehtävien ratkaisut. Opettaja voi keskittyä yksilöllisen palautteen antamiseen ja oppilaiden ohjaamiseen eteenpäin opintopolulla.

Matematiikan keskeisen osaamisen mittaamiseen perusopetuksen 1.-9. luokilla tarjotaan MaKeKo-digikokeita. Näiden valmiiden kokeiden avulla opettaja ja erityisopettaja voivat joko lukuvuoden alussa tai sen päätteeksi selvittää kunkin vuosiluokan opetussuunnitelmaan perustuen oppilaiden keskeistä osaamista matematiikassa. Esimerkiksi 3. luokan alussa oppilaat suorittavat kokeen 2/3, joka mittaa 2. luokan keskeistä matematiikan osaamista.

Oppilaat suorittavat kokeen digitaalisesti. Kompassi pisteyttää kaikki tehtävät automaattisesti ja tuottaa opettajalle raportin oppilaiden osaamisesta matematiikan keskeisiin osa-alueisiin jaoteltuna. Tämä säästää opettajilta työaikaa suoritusten arvioinnista opetuksen suunnitteluun. Tulosten perusteella opettajat voivat poimia tukea tarvitsevat oppilaat ja suunnitella tarvittavia tukitoimenpiteitä tai tutkia, tarvitseeko koko opetusryhmä kertausta jostakin osa-alueesta.

Kaikista Kompassissa suoritetuista tehtävistä tai kokeista opettajat voivat tallentaa taulukkotiedoston, jossa on kokeiden suoritustiedot eritelty oppilaskohtaisesti.

Bingel

Bingel on perusopetuksen luokille 1-6 suunnattu tietokoneella tai tabletilla käytettävä pelillinen maailma, jossa oppilas harjoittelee koulussa opittuja taitoja oman avatar-hahmonsa kannustamana.

Oppilas tekee Bingelissä valmiita harjoitussarjoja. Jokaisesta harjoitussarjasta hän ansaitsee pingping-nimistä pelivaluuttaa. Pingpingien avulla oppilas voi mm. kehittää omaa avatar-hahmoaan. Pelivaluutan ideana on tehdä toistoihin perustuvasta harjoittelusta hauskaa.

Tehtävissä on kolme vaikeustasoa: perustaso, helpotettu ja vaikeutettu taso. Ne mukautuvat automaattisesti oppilaan omien saavutusten ja taitojen mukaan. Bingel hyödyntää peleistä tuttuja tekniikoita olematta kuitenkaan tietokonepeli sanan varsinaisessa merkityksessä. Harjoitustehtävät liittyvät Sanoma Pron kustantamaan uuden OPSin mukaiseen oppimateriaaliin ja seuraavat kirjan etenemisjärjestystä. Tällä tavalla myös oppilaat tietävät, mihin aiheeseen tehtävät liittyvät.

Oppilaan käyttöliittymästä on tehty tarinallinen, graafinen ja hauskan näköinen, jotta se puhuttelee nuorta oppijaa. Opettajalla on oma käyttöliittymänsä, josta opettaja löytää työkaluja oppilaan suoritusten seuraamiseen ja ohjaamiseen.

Bingelin suoritustieto-näkymä kertoo opettajalle, miten oppilaat ovat kysymyksiin vastanneet, kuinka nopeasti he ovat edenneet ja millä vaikeustasolla tehtäviä on tehty. Opetuksen  eriyttämistä helpottaa se, että oppilaalle ilmestyvien tehtävien taso määräytyy automaattisesti hänen aikaisempien suoritustensa perusteella. Opettaja voi halutessaan myös itse valita oppilaille sopivia tehtäviä ja antaa niistä joko kotiläksyjä tai muokata oppilaan näkymiä Bingelissä.

Jokaisella koululla on Bingelissä 1-2 ylläpitäjää. Ylläpitäjä voi olla rehtori, koulusihteeri tai joku opettajista. Ylläpitäjä voi hyödyntää Bingelin suoritustietoja koko koulun tilanteen monitorointiin. Hän näkee, miten paljon ja mihin kellonaikoihin Bingeliä on eri luokka-asteilla käytetty.

Arttu

Arttu on mobiilisovellus, jonka avulla Sanoma Pron painettuja oppikirjoja käyttävät oppilaat saavat pääsyn digitaalisiin sisältöihin, ennen kaikkea videoihin ja äänitteisiin. Se on maksuton, siinä ei ole kirjautumistoimintoa eikä se edellytä muuta teknologiaa, esimerkiksi QR-koodia. Sovellus käyttää laitteen kameraa ja tunnistaa sivut, joille on tarjolla Arttu-sisältöä. Oppilas tarvitsee siis kirjan lisäksi älypuhelimen tai tabletin, jolle Arttu on ladattu.

Arttu ladataan sovelluskaupoista, ja se on tarjolla iOS- ja Android-puhelimille ja -tableteille.

Sanastot-sovellus

Sanastot on Artun tapaan ilmainen ja myös sisällöiltään maksuton mobiilisovellus, joka ei vaadi kirjautumista. Sen kautta ovat käytettävissä lähes kaikkien Sanoma Pron valikoimaan kuuluvien vieraiden kielten oppimateriaalien sanastot.

Sanastot-sovellukseen ladattavia tuotteita on tällä hetkellä lähes 60 kappaletta alakoulusta lukioon ja aikuisopetukseen. Jokaiseen kuuluu kaksisuuntainen aakkosellinen sanasto, esim. englanti–suomi ja suomi–englanti, ja kappalesanastot kääntökortteina. Jälkimmäisillä voi harjoitella sanastoja vaikka kokeeseen.

Tekniset ominaisuudet

Sanoma Pron oppimisympäristö tukee seuraavia käyttäjänhallinta- ja tunnistautumisratkaisuja:

 • MPASSid tunnistuspalvelu, https://mpass.fi/
 • Microsoft Azure ja ActiveDirectory
 • Google G Suite for Education
 • Visma Primus
 • Peda.net kirjautuminen

Sanoma Pron oppimisympäristön ja palveluiden käyttöä tuetaan alla luetelluilla selaimilla.

Tuetut selaimet (tietokone):

 • IE 11 (Windows)
 • EDGE (Windows)
 • Uusin Chrome
 • Uusin Firefox
 • Uusin Safari

Mobiililaitteissa tuetut selaimet ja käyttöjärjestelmät (selainkäyttö):

 • Applen iPad: Uusin iOS ja Safarin uusin versio
 • Android-tabletit: Android 4.4 tai uudempi ja Chromen uusin versio

Jos tuotteella tai sisällöllä on omia teknisiä vaatimuksia, ne on mainittu Sanoma Pron sivuilla esittelyn kohdalla.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close