Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – Tabletkoulu

Tabletkoulu

(https://www.tabletkoulu.fi/)

Tabletkoulu on sähköisten oppimateriaalien kustantaja, joka tuottaa oppimateriaaleja alakoulusta lukioon. Oppimateriaaleja käyttää yli 10 000 opettajaa.Aineistot ovat opetussuunnitelman mukaisia ja sisältävät: opetustekstit, harjoitukset, kokeet ja arvioinnin työkaluja. Tabletkoulu tukee oppimisen eriyttämistä ja laaja-alaisten taitojen kehittämistä. Suoritustieto kertyy kaiken aikaa sekä opettajalle että oppilaalle.

Oppimateriaalit perustuvat ilmiöpohjaisuuteen, käänteiseen oppimiseen, pelillisyyteen sekä yhteisölliseen ja itseohjautuvaan oppimiseen. Tavoitteena on ohjata oppijoita aktiiviseen tiedonhakuun ja jatkuvaan oppimisen syventämiseen. Materiaalit ja menetelmät pohjautuvat vahvaan pedagogiseen osaamiseen ja ammattitaitoon, oppikirjailijoina toimii noin 200 opettajaa.

Lisäksi kustantajan tuottamiin materiaaleihin sekä opettajat että oppijat voivat lisätä yhteistä sisältöä, joka näkyy joko omalla kurssille tai koko koululle. Useimmat sisällöt ovat kuunneltavissa joko ihmisen tai robottiäänen lukemana. Peruskoulun sisällöistä löytyy myös eriytetyt sisällöt samassa näkymässä (lamppunappia painamalla).

Kurssien sisällöistä, harjoituksista ja yhteisesti tuotetuista sisällöistä voidaan keskustella keskustelualueella. Keskustelualue tukee yhteisöllistä oppimista ja oppimisen vuorovaikutteisuutta.

Oppimisanalytiikka

Tabletkoulun oppimateriaalit sisältävät suuren määrän erityyppisiä harjoituksia, kuten monivalintoja, esseitä ja tehtäviä, joiden vastauksiin voi sisällyttää kuvaa ja ääntä. Tämän oppimateriaalin vahvuuksia on ns. konetarkisteisuuseli oppilas saa välittömän palautteen harjoituksestaan ja sen sujumisesta. Harjoituksista saa pisteitä niiden vaativuustason mukaan. Vastaamisen yhteydessä oppilas saa oikean vastauksen ja/tai mallivastauksen. Pisteytys toimii välittömänä palautteena ja auttaa oppilasta ymmärtämään, miten oppiminen sujuu ja vastaavasti millä osa-alueilla tietoja ja taitoja tulisi kehittää.

Opettaja näkee reaaliaikaisesti oppilaiden edistymisen ja voi reagoida nopeasti, mikäli huomaa, että jollakin osa-alueella koko luokalla on harjoitusten vastauksissa puutteita tai joku oppilas menestyy heikommin. Jokaisen jakson lopussa on itsearviointilomake, jolla oppilas arvioi monipuolisesti osaamistaan ja kehittymistään jakson tavoitteiden mukaan.Harjoitukset on luokiteltu vaatimustason mukaan perustehtäviin, soveltaviin ja syventäviin tehtäviin. Kunkin harjoituksen viereen on kuvattu, millaista toimintaa se synnyttää, esim. tiedonsyventämistä. Harjoitusten luokittelu on aineryhmäkohtaista, joten kaikilla aineilla on omat spesifit luokittelut.

Välitön palaute motivoi opiskelijaa ja vähentää opettajan tarkistamiseen käyttämää aikaa. Erilaiset harjoitustyypit aktivoivat opiskelijaa ja auttavat häntä osoittamaan tietojaan ja taitojaan koko kurssin ajan. Opettaja voi lisätä omia harjoituksia ja eriyttää tehtäviä oppijan tarpeiden mukaan (kuva 46). Oppijoista voi myös luoda ryhmiä ja heille voi eriyttää omia ryhmäkohtaisia harjoituksia.

kuva46

Järjestelmä tukee monipuolista arviointia: opettajan ja järjestelmän arvioinnin lisäksi voidaan tehdä itsearviointia, vertaisarviointia ja opettaja voi jakaa osaamismerkkejä. Sovellukset auttavat opettajia ja oppilaita rakentamaan arvioinnista kokonaisuuden, jossa voidaan diagnosoida oppilaan osaamista ja edistymistä sekä kohdistaa opiskelutoimintaa eri vaikeusasteilla tai lähikehityksen vyöhykkeellä suoritettaviin tehtäviin.

Itsearviointitoiminto kannustaa oman oppimisen reflektointiin. Se auttaa opiskelijaa tarkkailemaan omaa etenemistään ja pohtimaan tarkemmin, miten hän onnistunut tavoitteissaan ja miksi, mikä on motivoinut häntä ja miten hän voisi jatkossa oppia vielä paremmin. Itsearviointilomake on valmiina oppimateriaalissa kunkin jakson viimeisessä luvussa ja sisältää myös avoimia kysymyksiä. Muutenkin oppimateriaaleissa kannustetaan säännöllisesti oman oppimisen arviointiin (kuva 47).

kuva47

Vertaisarviointi osallistaa ja motivoi opiskelijoita. Se tukee myös tärkeiden metataitojen kehittymistä: vertaisarvioinnin kohteena ovat laaja-alaiset taidot, esimerkiksi informaatio- ja vuorovaikutustaidot sekä ajattelun ja luovan ilmaisun taidot. Metataitojen arviointi voi jo itsessään tuottaa merkittävää oppimista. Opettajalla on käytössään helpot työkalut, joilla vertaisarviointien toteuttaminen onnistuu opetusryhmän sisällä. Opiskelijat voivat arvioida myös toistensa tehtäviä vertaispalaute-toiminnon avulla. Järjestelmä arpoo anonyymit parit tai useamman opiskelijan, joiden teksti- ja eri mediamuotoja sisältäviin tehtäviin annetaan palautetta. Tätä kautta opiskelija saa toisenlaisen näkemyksen harjoitukseen ja pohtii omaakin vastausta uudesta näkökulmasta.

Opettaja voi myös antaa opiskelijalle osaamismerkin hyvästä suorituksesta ja toiminnasta. Sen tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa esimerkiksi toimimaan aktiivisesti ryhmätöissä tai hakemaan tietoa monipuolisesti eri lähteistä.

Opiskelija näkee yhdellä silmäyksellä, mitä harjoituksia opettaja on antanut tehtäväksi. Opiskelija näkee myös graafisesti, kuinka paljon kurssia on käyty (kuva 48) . Tabletkoulun järjestelmä myös muistaa, mihin kohtaan oppimateriaalia opiskelija on viimeksi jäänyt. Seuraavalla käyttökerralla se osaa siirtää opiskelijan samaan kohtaan. Kaikki suorituspisteet kertyvät oppijan nähtäväksi, mikä tuo oppimiseen pelillisyyttä.

kuva48

Opettajalla on käytössään näkymä, johon kertyvät kurssin opiskelijoiden kaikki suoritustiedot: itsenäinen eteneminen, harjoituksista saadut pisteet, arvosanat, osaamismerkit, itse- ja vertaisarvioinnit ja opettajan huomiot (kuva 49). Kaikki tiedot on koottu selkeisiin taulukoihin ja graafeihin, mikä helpottaa arvosanan antamista. Opettaja pääsee myös tarkastelemaan, mihin harjoituksiin opiskelijat ovat vastanneet ja miten. Tämä mahdollistaa vahvasti oppimisen yksilöllistämisen.

kuva49

Rehtori saa yhteenvetoja oppijoiden etenemisestä opettajien yhteenvedoista, mutta tietoa ei tuoteta suoraan johtoa varten. Pyydettäessä tiedon tarjoaminen on mahdollista GDPR:n säännökset huomioiden.

Teknisen lähtökohdat

Tabletkoulu toimii kaikilla laitteilla verkkoselaimen kautta.Siihen on integroitu useita sovelluksia. Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa käytetään samaa editoria, joka on käytössä ylioppilaskokeessa. Materiaaleissa hyödynnetään videota, interaktiivisia Thinglink-kuvia ja esimerkiksi matematiikan GeoGebra-sovelluksia.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close