Oppimisanalytiikkaselvitys 2018 CASE – Peda.net

Peda.net

(https://peda.net)

Peda.net on Jyväskylän Yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen kehittämä ja hallinnoima päätelaiteriippumaton verkkopalvelu, jota voidaan hyödyntää useassa eri kontekstissa oppimisen ja opetuksen tukena. Peda.net palvelua voidaan hyödyntää yhtäaikaisesti sisällönhallinnan järjestelmänä, sähköisenä oppimisympäristönä sekä henkilökohtaisena oppimisen ympäristönä. Palvelu on suunnattu ensisijassa oppilaitoksille, mutta sitä hyödyntävät myös yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt.

Peda.net palveluun rekisteröityneitä käyttäjiä on n. 400 000 ja se on käytössä 200 kunnassa. Palveluun lisättyä julkista sisältöä voi selailla myös rekisteröitymättä Peda.net käyttäjiksi, joten Peda.net sivujen käyttäjien määrä on rekisteröityneiden käyttäjien määrää huomattavasti suurempi.

Peda.net -palvelun rakenne koostuu kahdesta osasta, jotka ovat käyttäjien henkilökohtaiset OmaTilat sekä organisaatioiden hallinnassa olevat sivustokokonaisuudet. OmaTila on rekisteröityneen käyttäjän henkilökohtainen osio Peda.net-palvelussa, johon hän voi tuottaa sisältöjä, jakaa niitä toisille Peda.net käyttäjille tai täysin julkiseen internetiin. Oletuksena OmaTilaan tuotetut sisällöt ovat aina yksityisiä ja käyttäjä itse päättää niiden julkisuuden tason. OmaTila tunnukset ovat organisaatioriippumattomia. Yksi käyttäjä voi kuulua yhtäaikaisesti useaan organisaatioon ja toimia näissä organisaatioissa eri rooleissa. OmaTila-palvelun käyttöoikeus säilyy rekisteröityneellä henkilöllä, vaikka hän ei kuuluisi yhteenkään organisaatioon. Esim. opiskelijan valmistuttua, hän ei välttämättä kuulu yhteenkään Peda.net jäsenorganisaatioon, mutta käyttöoikeus OmaTilaan säilyy. Toimintamalli tukee elinikäisen oppimisen ideologiaa ja mahdollistaa PLE-mallin toteutumisen käytännössä.

Organisaatioilla on käytettävissään oma kokonaisuus Peda.net-palvelussa. Organisaation sivuille määritellään rekisteröityneelle Peda.net-käyttäjälle rooli, jossa hän voi toimia kyseessä olevilla sivulla. Organisaatio määrittelee itse tuottamiensa sisällön julkisuuden tason ja henkilöt, jotka voivat sisältöjä tuottaa, muokata ja julkaista. Organisaatiot voivat hyödyntää Peda.net-palvelua eri konteksteissa. Palveluun voidaan luoda organisaation ulkoista viestintää tukevia julkisia sisältöjä, suljettuja työskentely-ympäristöjä tai näiden yhdistelmiä. Sisältöjen tuottamisen työvälineet ovat monipuolisia ja Peda.net tukee myös kolmannen osapuolen sovelluksilla tuotettujen sisältöjen jakamista sekä useiden kustantajien tuottaman oppimateriaalin hyödyntämistä suoraan ympäristöstä käsin.

Oppimisanalytiikka

Oppimisen seurannan ja analytiikan tasoja on Peda.net palvelussa useita. Yhtäältä käyttäjän OmaTilaan kertyvä sisältö toimii oppimisen dokumentaation ja siitä tehtävän analyysin lähteenä, toisaalta organisaatioiden sivuilla on työvälineitä formaalin oppimisen seurantaan.

OmaTilaan kertyvä oppimisen dokumentaatio voi muodostaa esim. oppimisen portfolion, jonka avulla oppija voi tuoda esiin omaa osaamistaan niin formaalia kuin informaalia oppimista koskien (kuva 24).

kuva24

Oppilaitoksen sivuilla opettaja voi seurata opetuskokonaisuuttaan koskien oppijoiden tekemiä tehtäviä ja arvioida niitä. Opettaja voi itse määritellä tehtävät, joiden edistymistä seurataan eli oppimisen kannalta keskeisimmät tehtävät. Opettaja voi näin seurata oppilaan edistymistä oppimiskokonaisuuden suorittamisessa. Oppija voi seurata omaa edistymistään oppimiskokonaisuudessa ja tarkastella tekemiään tehtäviä ja toisaalta havainnoida, mitä tehtäviä on vielä tekemättä. Näin sekä oppijalle että opettajalle muodostuu selkeä kokonaiskuva oppimiskokonaisuudessa edistymisestä.

Peda.net palvelussa on lisäksi opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kriteereihin pohjautuva oppimisen arvioinnin työkalu, jossa oppilaan edistymistä voidaan seurata opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kriteereihin perustuen. Oppijat arvioivat itse omaa suoriutumistaan (itsearviointi) ja opettaja voi arvioida kaikkien oppijoidensa edistymistä. Sekä opettajalle että oppijalle muodostetaan graafinen esitys oppimisen edistymisestä suhteessa määriteltyihin tavoitteisiin ja kriteereihin. Oppija näkee opettajan arvioinnin itsestään ja opettaja puolestaan oppijan itsearvioinnin. Näin on mahdollista vertailla ja analysoida mahdollisia eroavaisuuksia toimijoiden tekemissä arvioinneissa.

Työväline mahdollistaa jatkuvan arvioinnin, jossa oppimisen tavoitteiden seuraamista voidaan jatkaa vuosiluokat ylittävästi. Asetettavia tavoitteita ja kriteereitä on mahdollista muokata käyttäjäorganisaation toimesta.

Oppimisen arviointi säilyy oppijan OmaTilassa ja hän voi sieltä käsin tarkastella omaa edistymistään asetettuihin tavoitteisiin verrattuna.

Tekniset ominaisuudet

Peda.net palvelu tuotetaan käyttäjille Software as a Service (SaaS) palveluna. Palvelun käyttäminen tapahtuu verkkoselaimen välityksellä, joten käyttäjän ei tarvitse asentaa päätelaitteelleen ohjelmistoja tai sovelluksia (App). Peda.net palvelu on laitteisto ja ohjelmistoriippumaton järjestelmä, jossa huomioidaan myös esteettömyyden vaatimukset (esim. näkörajoitteiset henkilöt).

Kehitystyössä hyödynnetään avoimen lähdekoodin sovelluksia ja teknologioita.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close