Oppimisanalytiikkaselvitys 2020: Studeo

Studeo

https://www.studeo.fi/

Studeo on sähköisten oppimateriaalien kustantaja, joka tuottaa oppimateriaaleja alakoulusta lukioon. Oppimateriaaleja käyttää yli 10 000 opettajaa. Oppimateriaalit ovat opetussuunnitelman mukaisia ja sisältävät: opetustekstit, tehtävät, kokeet ja arvioinnin työkaluja. Studeo nähdään kokonaisvaltaisena palveluna, joka tukee oppimisen eriyttämistä ja laaja-alaisten taitojen kehittämistä. Suoritustieto kertyy kaiken aikaa sekä opettajalle että oppilaalle.

Oppimateriaalit tukevat ilmiölähtöisyyttä, oppimisen pelillisyyttä sekä yhteisöllistä ja itseohjautuvaa oppimista. Studeo mahdollistaa myös käänteisen oppimiseen. Tavoitteena on ohjata oppijoita aktiiviseen tiedonhakuun ja jatkuvaan oppimisen syventämiseen. Materiaalit ja menetelmät pohjautuvat vahvaan pedagogiseen osaamiseen ja ammattitaitoon, oppikirjailijoina toimii yli 200 opettajaa, ja niitä päivitetään jatkuvasti.

Lisäksi kustantajan tuottamiin materiaaleihin sekä opettajat että oppijat voivat lisätä sisältöä, joka näkyy joko omalle kurssille tai koko koululle. Useimmat sisällöt ovat kuunneltavissa joko ihmisen tai robottiäänen lukemana. Peruskoulun sisällöistä löytyy myös eriytetyt sisällöt samassa näkymässä (lamppunappia painamalla).

Kurssien sisällöistä, tehtävistä ja yhteisesti tuotetuista sisällöistä voidaan keskustella keskustelualueella. Keskustelualue tukee yhteisöllistä oppimista ja oppimisen vuorovaikutteisuutta.

Oppimisanalytiikka

Studeon oppimateriaalit sisältävät suuren määrän erityyppisiä tehtäviä, kuten monivalintoja, esseitä ja tehtäviä, joiden vastauksiin voi sisällyttää kuvaa ja ääntä. Tämän oppimateriaalin vahvuuksia on ns. konetarkisteisuuseli oppilas saa välittömän palautteen tehtävästään ja sen sujumisesta. Tehtävistä saa pisteitä niiden vaativuustason mukaan. Vastaamisen yhteydessä oppilas saa oikean vastauksen ja/tai mallivastauksen. Pisteytys toimii välittömänä palautteena ja auttaa oppilasta ymmärtämään, miten oppiminen sujuu ja vastaavasti millä osa-alueilla tietoja ja taitoja tulisi kehittää. Studeo tukee siis vahvasti formatiivista arviointia.

Opettaja näkee reaaliaikaisesti oppilaiden edistymisen ja voi reagoida nopeasti, mikäli huomaa, että jollakin osa-alueella koko luokalla on tehtävien vastauksissa puutteita tai joku oppilas menestyy heikommin. Jokaisen jakson lopussa on itsearviointilomake, jolla oppilas arvioi monipuolisesti osaamistaan ja kehittymistään jakson tavoitteiden mukaan. Tehtävät on luokiteltu vaatimustason mukaan perustehtäviin, soveltaviin ja syventäviin tehtäviin. Kunkin tehtävän viereen on kuvattu, millaista toimintaa se synnyttää, esim. tiedonsyventämistä. Tehtävien luokittelu on aineryhmäkohtaista, joten kaikilla aineilla on omat spesifit luokittelut.

Välitön palaute motivoi opiskelijaa ja vähentää opettajan tarkistamiseen käyttämää aikaa. Erilaiset tehtävätyypit aktivoivat opiskelijaa ja auttavat häntä osoittamaan tietojaan ja taitojaan koko kurssin ajan. Opettaja voi lisätä omia tehtäviä ja eriyttää niitä oppijan tarpeiden mukaan (kuva 46). Oppijoista voi myös luoda ryhmiä ja heille voi eriyttää omia ryhmäkohtaisia tehtäviä.

Harjoitusten eriyttämisen näkymä, jossa valitaan ne oppilaat, joille tietty tehtävä annetaan tehtäväksi.

Järjestelmä tukee monipuolista arviointia: opettajan ja järjestelmän arvioinnin lisäksi voidaan tehdä itsearviointia, vertaisarviointia ja opettaja voi jakaa osaamismerkkejä. Sovellukset auttavat opettajia ja oppilaita rakentamaan arvioinnista kokonaisuuden, jossa voidaan diagnosoida oppilaan osaamista ja edistymistä sekä kohdistaa opiskelutoimintaa eri vaikeusasteilla tai lähikehityksen vyöhykkeellä suoritettaviin tehtäviin.

Itsearviointitoiminto kannustaa oman oppimisen reflektointiin. Se auttaa opiskelijaa tarkkailemaan omaa etenemistään ja pohtimaan tarkemmin, miten hän onnistunut tavoitteissaan ja miksi, mikä on motivoinut häntä ja miten hän voisi jatkossa oppia vielä paremmin. Itsearviointilomake on valmiina oppimateriaalissa kunkin jakson viimeisessä luvussa ja sisältää myös avoimia kysymyksiä. Muutenkin oppimateriaaleissa kannustetaan säännöllisesti oman oppimisen arviointiin (kuva 47).

Oppijan edistymisnäkymän ympyrädiagrammi kertoo, että 71 % harjoituksista on tehty.

Vertaisarviointi osallistaa ja motivoi opiskelijoita. Se tukee myös tärkeiden metataitojen kehittymistä: vertaisarvioinnin kohteena ovat laaja-alaiset taidot, esimerkiksi informaatio- ja vuorovaikutustaidot sekä ajattelun ja luovan ilmaisun taidot. Metataitojen arviointi voi jo itsessään tuottaa merkittävää oppimista. Opettajalla on käytössään helpot työkalut, joilla vertaisarviointien toteuttaminen onnistuu opetusryhmän sisällä. Opiskelijat voivat arvioida myös toistensa tehtäviä vertaispalaute-toiminnon avulla. Järjestelmä arpoo anonyymit parit tai useamman opiskelijan, joiden teksti- ja eri mediamuotoja sisältäviin tehtäviin annetaan palautetta. Tätä kautta opiskelija saa toisenlaisen näkemyksen tehtävään ja pohtii omaakin vastausta uudesta näkökulmasta.

Opettaja voi myös antaa opiskelijalle osaamismerkin hyvästä suorituksesta ja toiminnasta. Sen tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa esimerkiksi toimimaan aktiivisesti ryhmätöissä tai hakemaan tietoa monipuolisesti eri lähteistä.

Opiskelija näkee yhdellä silmäyksellä, mitä tehtäviä opettaja on antanut tehtäväksi. Opiskelija näkee myös graafisesti, kuinka paljon kurssia on käyty (kuva 48) . Studeon järjestelmä myös muistaa, mihin kohtaan oppimateriaalia opiskelija on viimeksi jäänyt. Seuraavalla käyttökerralla se osaa siirtää opiskelijan samaan kohtaan. Kaikki suorituspisteet kertyvät oppijan nähtäväksi, mikä tuo oppimiseen pelillisyyttä.

Oppijan yhteenvetonäkymä kertoo opintojen edistymisen prosentteina sekä ne taidot, joissa oppija on menestynyt hyvin sekä harjoittelua kaipaavat osa-alueet.

Opettajalla on käytössään näkymä, johon kertyvät kurssin opiskelijoiden kaikki suoritustiedot: itsenäinen eteneminen, tehtävistä saadut pisteet, arvosanat, osaamismerkit, itse- ja vertaisarvioinnit ja opettajan huomiot (kuva 49). Kaikki tiedot on koottu selkeisiin taulukoihin ja graafeihin, mikä helpottaa arvosanan antamista. Opettaja pääsee myös tarkastelemaan, mihin tehtäviin opiskelijat ovat vastanneet ja miten. Tämä mahdollistaa vahvasti oppimisen yksilöllistämisen.

Opettajan näkymä näyttää oppijoiden edistymisen prosentteina sekä vastattujen harjoitusten määrän ja koearvosanat.

Rehtori saa yhteenvetoja oppijoiden etenemisestä opettajien yhteenvedoista, mutta tietoa ei tuoteta suoraan johtoa varten. Pyydettäessä tiedon tarjoaminen on mahdollista GDPR:n säännökset huomioiden.

Teknisen lähtökohdat

Studeo toimii kaikilla laitteilla verkkoselaimen kautta. Siihen on integroitu useita sovelluksia. Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa käytetään samaa editoria, joka on käytössä ylioppilaskokeessa. Materiaaleissa hyödynnetään videota, interaktiivisia Thinglink-kuvia ja esimerkiksi matematiikan GeoGebra-sovelluksia.

Tutustu myös näihin

Yksi vastaus artikkeliiin “Oppimisanalytiikkaselvitys 2020: Studeo

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close