Oppimisanalytiikkaselvitys 2020: Sanoma Pro

Sanoma Pro

https://www.sanomapro.fi/

Sanoma Pro on Suomen suurin oppimateriaalikustantaja. Yritys kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma Learning -liiketoimintaryhmään, jolla on kustannusliiketoimintaa Suomen lisäksi Belgiassa, Hollannissa, Puolassa ja Ruotsissa.

Yritys tekee painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä sähköisiä palveluja perusopetukseen, lukioon ja ammatilliseen opetukseen. Liiketoimintaan kuuluu lisäksi Oppi&ilo-tuoteperheen tietoja ja taitoja kehittävät tuotteet sekä TutorHousen opetuspalvelut.

Sanoma Pron oppimateriaalit mahdollistavat yksilöllisiä ja innostavia oppimispolkuja erilaisille oppijoille. Sanoma Pro helpottaa opettajan arkea tarjoamalla työvälineitä ja sisältöjä opetuksen toteuttamiseen, monipuolistamiseen ja oppimistulosten kehittämiseen. Toiminta perustuu asiakkaiden tarpeiden tuntemiseen ja yhteistyöhön heidän kanssaan.

Oppimateriaaleja käyttää 47 000 opettajaa yli 3 000 suomalaiskoulussa. Digitaalisissa palveluissa on noin miljoona käyttökertaa kuukaudessa. Sanoma Prossa työskentelee noin 180 ammattilaista, joiden lisäksi yritys työllistää satoja oppimateriaalin tekijöitä, kuten opettajia, kuvittajia, valokuvaajia ja graafikoita.

Oppimisanalytiikka

Sanoma Pron digitaalisia oppimisen ja opettamisen työkaluja ovat Kampus, Ohjaamo, Bingel, Kompassi sekä mobiilisovellukset Sanastot ja Arttu. Työkalut tuottavat tietoa oppimistulosten seurantaan ja kehittämiseen.

Kampus

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu jonka kautta opettajat ja oppilaat käyttävät digimateriaaleja sekä erilaisia oppimisen palveluita.

Opettaja voi helposti suunnitella sisältökokonaisuudet juuri omalle opetustyylilleen ja opetettavalle ryhmälleen sopivaksi muokkaamalla sisällön rakennetta ja tuomalla halutessaan omia aineistojaan Sanoma Pron oppimaterialien joukkoon. Opettaja voi jakaa Kampuksen kautta ryhmälleen linkkejä oppimista tukeviin sisältöihin, kuten Youtube-videoihin tai uutisartikkeleihin, sekä etäopetuksen palveluihin, kuten Googlen Meetiin tai Microsoftin Teamsiin.

Ohjaamolla seurataan opiskelun edistymistä reaaliaikaisesti. Ohjaamoa voivat käyttää sekä oppilas että opettaja. Se on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja oppijoiden edistymisen seuraamiseen.

Oppilaat näkevät suoritusnäkymästä yhdellä silmäyksellä, mitkä tehtävät on tehty ja miten hyvin niissä on suoriuduttu. Oppilas voi muuttaa omaa tavoitetasoaan liukukytkimellä ja katsoa suorituksiaan eri tavoitteiden valossa. Omasta osaamisesta voi tehdä myös itsearviointeja. Omia suorituksia voi näyttää ohjelmasta myös vanhemmille. (Kuva alla).

Oppilaan näkymä ruotsin kurssiin, jonka tavoitetasoksi on asetettu 15 %. Näkymästä näkee, mitkä kurssin osiot on suoritettu yli tai alle tavoitetason tai tavoitetason mukaisesti.

Oppilaat-näkymässä opettaja voi katsoa suorituksia oppilaskohtaisesti ja havaita, ketkä oppilaista etenevät hyvin ja ketkä tarvitsevat eniten tukea ja missä aiheissa (Kuva alla). Näkymästä voi siirtyä tarkastamaan oppilaiden vastauksia yhdellä klikkauksella ja antaa palautetta oppilaille.

Opettaja voi määritellä haluamansa tavoitetason oppilaiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää oppilaiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Oppilaat-näkymä näyttää, miten oppilaat ovat suoriutuneet kurssin osista suhteessa tavoitetasoon.

Ohjaamossa jokainen tehtävä esitetään soikiona. Soikioiden värit kertovat, miten hyvin oppijat menestyvät tehtävässä. Vihreä soikio tarkoittaa, että oppijat ovat saaneet hyvin pisteitä. Punainen soikio puolestaan kertoo, että pisteitä on saatu vähän. Opettaja voi määritellä haluamansa tavoitetason oppilaiden suorituksille. Harmaat palkit ovat tehtäviä, joista ei kerry automaattisesti pisteitä. Opettaja voi kuitenkin halutessaan pisteyttää ne.

Yksittäisen oppilaan suoritukset saa myös erilliseen näkymään. Näkymän voi tulostaa esimerkiksi arviointikeskusteluihin.

Kompassi

Kompassi on digitaalinen työkalu oppilaiden osaamisen arviointiin. Kompassin kulmakivi on laadukas sisältö: valmis oppimateriaalisarjan mukainen tehtäväkirjasto tai kokonaan valmiit kokeet. Kompassin visiona on auttaa opettajaa ja oppilasta opintojen seuraavien askelten suunnittelussa, tarjoamalla tietoa oppilaan tämänhetkisestä osaamisesta.

Kompassi jatkuvan arvioinnin tukena. Kompassin polku lähtee lähtötasokartoituksesta ja etenee tuntitehtävien, kotitehtävien, pistareiden, kertauksen, välikokeen ja poissaolon korvauksen kautta loppukokeeseen.

Tehtäväkirjastosta opettaja laatii opetukseensa sopivia tehtäväpaketteja tai kokeita jatkuvan arvioinnin tueksi. Oppilaat suorittavat tehtävät ja kokeet digitaalisesti opettajan määrittämänä ajankohtana joko tuntitehtävinä, kotitehtävinä tai esimerkiksi kurssikokeena.

Tehtäväkirjastossa on laaja valikoima erilaisia, kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia tehtäviä: valintatehtäviä, kuullunymmärtämisen tehtäviä, avoimia kirjoitus- tai laskutehtäviä sekä aineistotehtäviä kattavine aineistoineen. Opettaja valitsee kulloinkin sopivat tehtävät ja tarvittaessa laatii helpotettuja versioita kokeista yksittäisille oppilaille.

Kompassi säästää opettajan aikaa suoritusten tarkistamisessa, koska se tarkistaa ja pisteyttää valintatehtävät valmiiksi sekä laskee tehtävien yhteispistemäärän ja arvosanan opettajan määrittelemän läpäisyrajan mukaisesti. Opettajan tehtävänä on arvioida ja pisteyttää avointen kirjoitus- ja laskutehtävien vastaukset. Arvioituaan oppilaiden suoritukset opettaja voi julkaista tulokset oppilaille ja valita näytetäänkö vain yhteispisteet ja arvosana vai myös tehtävien ratkaisut. Opettaja voi keskittyä yksilöllisen palautteen antamiseen ja oppilaiden ohjaamiseen eteenpäin opintopolulla.

Matematiikan keskeisen osaamisen mittaamiseen perusopetuksen 1.-9. luokilla tarjotaan MaKeKo-digikokeita. Näiden valmiiden kokeiden avulla opettaja ja erityisopettaja voivat joko lukuvuoden alussa tai sen päätteeksi selvittää kunkin vuosiluokan opetussuunnitelmaan perustuen oppilaiden keskeistä osaamista matematiikassa. Esimerkiksi 3. luokan alussa oppilaat suorittavat kokeen 2/3, joka mittaa 2. luokan keskeistä matematiikan osaamista.

Oppilaat suorittavat kokeen digitaalisesti. Kompassi pisteyttää kaikki tehtävät automaattisesti ja tuottaa opettajalle raportin oppilaiden osaamisesta matematiikan keskeisiin osa-alueisiin jaoteltuna. Tämä säästää opettajilta työaikaa suoritusten arvioinnista opetuksen suunnitteluun. Tulosten perusteella opettajat voivat poimia tukea tarvitsevat oppilaat ja suunnitella tarvittavia tukitoimenpiteitä tai tutkia, tarvitseeko koko opetusryhmä kertausta jostakin osa-alueesta.

Kaikista Kompassissa suoritetuista tehtävistä tai kokeista opettajat voivat tallentaa taulukkotiedoston, jossa on kokeiden suoritustiedot eritelty oppilaskohtaisesti.

Bingel

Bingel on perusopetuksen luokille 1-6 suunnattu tietokoneella, tabletilla tai kännykällä käytettävä pelillinen maailma, jossa oppilas harjoittelee koulussa opittuja taitoja oman avatar-hahmonsa kannustamana.

Oppilas tekee Bingelissä valmiita harjoitussarjoja. Jokaisesta harjoitussarjasta hän ansaitsee pingping-nimistä pelivaluuttaa. Pingpingien avulla oppilas voi mm. kehittää omaa avatar-hahmoaan tai ostaa peliminuutteja hupipeleihin. Pelivaluutan ideana on tehdä toistoihin perustuvasta harjoittelusta hauskaa.

Tehtävissä on kolme vaikeustasoa: perustaso, helpotettu ja vaikeutettu taso. Tehtävät ovat adaptiivisia eli ne vaikeutuvat tai helpottuvat automaattisesti sitä mukaa kun oppilas harjoittelee. Bingel hyödyntää pelillistämistä eli peleistä tuttuja tekniikoita oppilaan motivoimisessa. Se ei kuitenkaan ole tietokonepeli sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan motivoivaa oppimista. Harjoitustehtävät liittyvät Sanoma Pron kustantamaan opetussuunnitelman mukaiseen oppimateriaaliin ja seuraavat kirjan etenemisjärjestystä. Tällä tavalla myös oppilaat tietävät, mihin aiheeseen tehtävät liittyvät.

Oppilaan käyttöliittymästä on tehty tarinallinen, graafinen ja hauskan näköinen, jotta se puhuttelee nuorta oppijaa. Opettajalla on oma käyttöliittymänsä, josta opettaja löytää työkaluja oppilaan suoritusten seuraamiseen ja ohjaamiseen.

Bingelin suoritustietonäkymä kertoo opettajalle, miten oppilaat ovat kysymyksiin vastanneet, kuinka nopeasti he ovat edenneet ja millä vaikeustasolla tehtäviä on tehty. Opettaja voi käyttää suoritustietonäkymää palautekeskustelujen tai arvioinnin tukena sekä lähettää sen kautta oppilaalle suoraa palautetta tämän suorituksiin liittyen.

Opettajan työtä helpottaa se, että oppilaalle ilmestyvien tehtävien taso määräytyy automaattisesti hänen aikaisempien suoritustensa perusteella ja kullekin oppilaalle tarjotaan sopivan haastavaa tekemistä. Opettaja voi myös itse eriyttää ylös- ja alaspäin Bingelissä. Hän voi valita oppilaille sopivia tehtäviä eri vuosiluokilta ja sarjoista ja antaa niistä joko kotiläksyjä tai muokata oppilaan näkymiä Bingelissä. Lisäksi opettaja voi koostaa tehtävistä monitieteisiä paketteja eri oppiaineiden sisällöistä.

Arttu

Arttu on mobiilisovellus, jonka avulla Sanoma Pron painettuja oppikirjoja käyttävät oppilaat saavat pääsyn digitaalisiin sisältöihin, ennen kaikkea videoihin ja äänitteisiin. Alakoulun keskeisiin sarjoihin kuuluu syksystä 2020 lähtien myös Artulla katsottavia 3D-animaatioita.

Sovellus on maksuton, siinä ei ole kirjautumistoimintoa eikä se edellytä muuta teknologiaa, esimerkiksi QR-koodia. Sovellus käyttää laitteen kameraa ja tunnistaa sivut, joille on tarjolla Arttu-sisältöä. Oppilas tarvitsee siis kirjan lisäksi älypuhelimen tai tabletin, jolle Arttu on ladattu.

Arttu ladataan sovelluskaupoista, ja se on tarjolla iOS- ja Android-puhelimille ja -tableteille.

Sanastot-sovellus

Sanastot on Artun tapaan ilmainen ja myös sisällöiltään maksuton mobiilisovellus, joka ei vaadi kirjautumista. Sen kautta ovat käytettävissä lähes kaikkien Sanoma Pron valikoimaan kuuluvien vieraiden kielten oppimateriaalien sanastot.

Sanastot-sovellukseen ladattavia tuotteita on useita kymmeniä, alakoulusta lukioon ja aikuisopetukseen. Jokaiseen kuuluu kaksisuuntainen aakkosellinen sanasto, esim. englanti–suomi ja suomi–englanti, ja kappalesanastot kääntökortteina. Jälkimmäisillä voi harjoitella sanastoja vaikka kokeeseen. Useimpien alakoulun materiaalien kappalesanastoissa on mukana kuvat. Yhä useamman kirjan kappalesanastojen ääntämiset ovat myös kuunneltavissa sovelluksessa.

Tutustu myös näihin

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close