Oppimisanalytiikkaselvitys 2020: Futural Skills

Futural Skills

https://skills.futural.fi/

Tawasta OS Technologies Oy on kehittänyt Futural Skills -ohjelmiston oppimisprosessin seurantaan. Se on mobiilipohjainen osaamisen seurantajärjestelmä, jossa opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja pystyvät seuraamaan opiskelijan yksilöllistä opinpolkua reaaliaikaisesti. Ohjelmistoa on kehitetty vuodesta 2016 lähtien ja se on käytössä useissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Sen yhteyteen on kehitetty myös Futural Edu -oppilashallintojärjestelmä, jossa voidaan hallinnoida mm. opiskelijoita, opintoja ja suorituksia ja siirtää ne integraatiolla Koski-järjestelmään.

Lähtökohtana ohjelman kehittämisessä on ollut ammatillisen koulutuksen reformiin vastaaminen. Työkalun avulla helpotetaan opettajan työtä. Ohjelmiston avulla tehdään näkyväksi jokaisen opiskelijan yksilöllistä oppimispolkua, tuetaan osaamisen näkyväksi tekemistä ja tarjotaan helppokäyttöinen työkalu työpaikkaohjaajan käyttöön. Ohjelma pohjautuu OPH:n ePerusteisiin, joiden asettamien osaamistavoitteiden mukaan seurataan opintojen etenemistä. Järjestelmä on integroitu ePerusteisiin siten, että tutkinnot, tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset saadaan helposti ladattua opiskeluprosessin rungoksi. Myös yhteiset tutkinnon osat ja niiden osa-alueet saadaan ePerusteista Futural Skillsiin seurattaviksi. Tutkintoja, niiden osia ja tavoitteita (eli ammattitaitovaatimuksia) voidaan myös räätälöidä oppilaitoksen tarpeiden mukaiseksi. Ohjelmaan kerätään suorituksia eri oppimisympäristöistä: työelämästä, verkko-oppimisympäristöistä, lähiopetuksesta, omista harrastuksista ja niin edelleen.

Opiskelija, ohjaava opettaja ja mahdolliset muut ohjaukseen osallistuvat (opinto-ohjaaja, kuraattori, ym.) näkevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman visuaalisena kokonaisuutena. Opintosuunnitelma on valmiiksi paloiteltu tutkinnon osiin ja edelleen osaamistavoitteisiin. Kun opiskelija suorittaa aktiviteetteja ja saavuttaa osaamistavoitteita esimerkiksi Moodlessa, tieto päivittyy automaattisesti Futural Skills -seurantajärjestelmään. Osaamista voidaan rekisteröidä myös oppimispäiväkirjan muodossa.

Futural Skills -järjestelmässä voidaan seurata myös työpaikalla järjestettävää koulutusta ja näyttöjä. Opiskelija voi mobiilikäyttöliittymällä helposti dokumentoida käytännön oppimistuloksia kuvin, videoin ja lyhyin selostein. Työpaikkaohjaaja pääsee järjestelmään kommentoimaan ja antamaan palautetta oppimistuloksista. Opiskelija voi tuottaa oppimistuloksistaan portfolion tai CV:n.

Osaamisen kerryttäminen

Ammatillisen koulutuksen reformin toteutukseen tarvitaan uusia ajatusmalleja, koska osaamista hankitaan useista eri lähteistä. Opettajien on saatava helposti tietoa siitä, mitä opinnoissa tapahtuu ja miten oppija etenee. Opiskelijan on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuutta ja sitä missä vaiheessa opintoja mennään. Tärkeää oman ammatti-identiteetin kasvamisen näkökulmasta on myös saada omaa osaamista näkyväksi. Eri oppimisen muodoista on saatava tietoa, miten tavoitteet saavutetaan opettajan ohjauksessa, työpaikoilla tai vapaa-ajan harrastuksissa.

Futural Skillsin avulla opintosuunnitelman mukaiset suoritukset rekisteröidään talteen, tapahtuivat ne sitten koulussa, työpaikalla tai vapaa-ajalla. Järjestelmässä opintosuunnitelma on visuaalisesti paloiteltu koko tutkinnon tasolta pienempiin kokonaisuuksiin, tutkinnon osiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin, ja edelleen tehtäviin (eli ammattitaitovaatimuksiin), jotka sisältävät tutkinnon osan osaamistavoitteet.

Ammatilliset tutkinnon osat näkymässä neljä tutkinnon osaa (huolto- ja korjaustyöt, pintavauriotyöt, mittaus- ja korivauriotyöt, maalauksen esikäsittelytyöt). Jokaisessa kolme palkkia, jotka kuvaavat perusosaamisen, työpaikalla kertyvän osaamisen sekä näyttöjen etenemistä.
Kuva 1. Tutkinnon osat -näkymä.

Perusrunko tulee tehtävineen eli ammattitaitovaatimuksineen valmiina ePerusteista, mutta halutessaan opettaja voi antaa tarkemman kuvauksen tehtävästä ja esim. ohjeet siihen, mitä opiskelijalta odotetaan. Kuvaukseen voidaan tuoda linkkejä ja liitetiedostoja, joten järjestelmä voidaan kytkeä monenlaisiin sähköisiin ohjeistoihin ja oppimisympäristöihin. Tehtäväkuvauksia ei kuitenkaan vaadita ohjelman käyttämiseksi, vaan ohjelma on heti valmis käytettäväksi oppimisprosessin ohjauksessa.

Opiskelija rekisteröi osaamisen osoituksia

Kukin tehtävä kulkee erillisten toisiaan seuraavien tilojen läpi. Näitä voi olla oppilaitoksen prosessista riippuen yhdestä kolmeen, esim. oppiminen + näyttö tai oppiminen + työpaikalla tapahtuva oppiminen + näyttö. Yhteisissä tutkinnon osissa on vain yksi tila, koska niissä oppimista ei rekisteröidä työpaikalla tai näytössä.

Näkymä, jossa tutkinnon osa (Auton turvavarustetyöt) on jaettu ammattitaitovaatimusten mukaisiin tehtäviin, jotka on sijoitettu neljään sarakkeeseen: aloittamatta, käynnissä, hyväksyntä, hyväksytty.
Kuva 2. Tutkinnon osa paloiteltuina ammattitaitovaatimuksiin (eli tehtäviin)

Opiskelija ottaa tekemistään töistä kuvia ja videoita ja kirjoittaa muistiinpanoja (kts. kuva 3). Nämä tuotokset ladataan lyhyen selosteen kanssa nähtäväksi ja hyväksyttäväksi opettajalle, jonka hyväksynnän jälkeen tehtävä siirtyy seuraavaan tilaan. Laatikon reunan väri kertoo missä tilassa tehtävä on (oppiminen/työpaikkaoppiminen/näyttö). Opiskelija voi myös koostaa osaamista oppimispäiväkirjaan ja liittää laajemman kokonaisuuden useisiin ammattitaitovaatimuksiin.

Näkymä, jossa olevan tekstikentän kautta opiskelija voi palauttaa tehtävän. Otsikkona tässä Osaa henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien rengastyöt työturvallisesti ottaen huomioon liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Tekstikentän alla näkyy oppijan tekemä tehtäväpalautus, jossa on valokuva suoritetusta renkaanvaihdosta.
Kuva 3. Opiskelijan käyttöliittymä tehtäväpalautukseen.

Järjestelmään voidaan myös helposti tunnustaa aiemmin hankittu osaaminen: jos kyseinen osaaminen on jo olemassa, ”tehtävälaatikot” voidaan kuitata valmiiksi ja tallentaa tieto siitä, miten osaaminen on hankittu. Näin opiskelijan kokonaistilanne näkyy yhdessä paikassa.

Opiskelija näkee etenemisensä tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden tasolla (kts. kuva 1). Väripalkit kuvaavat valmiusastetta ja palkissa näkyvä numero kertoo kuinka monta tehtävää (eli ammattitaitovaatimusta) on jo suoritettu.

Klikkaamalla tutkinnon osaa, voidaan nähdä tarkempi kuvaus yksittäisten tehtävien (ammattitaitovaatimusten) etenemisestä (kts. kuva 2). Tehtävät ovat sarakkeessa ”aloittamatta”, ”tekeillä”, ”hyväksyntä” (=odottaa opettajan hyväksyntää) ja ”hyväksytty”.

Kun opettaja hyväksyy tehtävän (esim. oppiminen tulee valmiiksi), laatikon väri muuttuu kuvastamaan seuraavaa tilaa (esim. työpaikkaoppiminen) ja se siirtyy sarakkeeseen ”aloittamatta”.

Opettaja seuraa etenemistä ja antaa palautetta

Laatikossa oleva ikonit kertovat, onko tehtävään tehty palautuksia ja onko tehtävään tullut opettajan/työpaikkaohjaajan kommentteja. Opettaja voi tarkastella yksittäisen opiskelijan etenemistä ja toisaalta tai koko ryhmän suorituksia. Hän näkee kerralla koko ryhmän ja voi porautua yksittäiseen opiskelijan tietoihin (kts. kuvat 1 ja 2).

Opiskelijat-näkymästä näkee kerralla useamman opiskelijan etenemisen perusosaamisen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen, näyttöjen ja yhteisten tutkinnon osien osalta.
Kuva 4. Opettajan kokonaisnäkymä opiskelijoihin, joista voi porautua tarkemmin yksittäisiin opiskelijoihin.

Työpaikkaohjaaja voidaan ottaa mukaan prosessiin

Työpaikkaohjaaja voi antaa palautetta opiskelijan yksittäisistä suoritteista ammattitaitovaatimuslaatikkoon samalla tavoin kuin opettaja. Hän voi myös pikavalinnoilla lähettää yleisviestin opiskelijan toiminnasta (kts. Kuva 5) tai pyytää yhteydenottoa opettajalta. Pikaviestit kertyvät viestintäosioon ja niistä voidaan tuottaa koosteita ja analytiikkaa.

Opiskelijan ammattitaitovaatimukset -näkymä, jossa neljä painiketta: iloinen hymynaama, neutraali hymynaama, surullinen hymynaama sekä huutomerkki. Painikkeilla opettaja voi kuvata, miten opiskelijan eteneminen sujuu.
Kuva 5. Pikaviestintä

Työelämäyhteistyö tiivistyy, kun työpaikkaohjaaja ja opettaja voivat seurata opiskelijan kehitystä samassa järjestelmässä. Halutessaan työpaikkaohjaaja voi nähdä opiskelijan opintokokonaisuuden siltä osin kuin se liittyy kyseiseen työpaikkaoppimiseen. Näin ohjaaja saa kokonaiskuvan opiskelijan osaamisesta ja voi osallistua ohjaukseen ja sparraukseen kokonaisvaltaisemmin.

Myös opettaja pystyy seuraamaan työssäoppimisen etenemistä opiskelijan toimiessa kokonaan työpaikalla.

Opiskelijan analytiikka

Opiskelija voi koostaa tehdyistä töistään portfolion, jossa opiskelijan osaaminen näkyy konkreettisessa muodossa. Opiskelija voi valita, mitkä palautukset (esim. kuvat) hän valitsee kulloiseenkin portfolioon ja tehdä erilaisia koosteita osaamisestaan.

Opiskelija voi myös luoda CV:n (kts. Kuva 6) ja tuottaa virallisemman koosteen senhetkisestä osaamisestaan: CV muodostuu hänen itse antamistaan perustiedoista ja suoritettavan tutkinnon siihen mennessä suoritetuista osista ja keskeneräisistä opinnoista. Hän saa näin järjestelmästä aina ajantasaisen CV:n osaamisestaan ja edistymisestään.

Lisäksi opiskelija

 • näkee, ”mitä minun kokonaisuudessaan pitäisi tehdä” eli hahmottaa tutkintonsa rakenteen
 • näkee, ”mitä minä olen jo tähän mennessä tehnyt valmiiksi, ja mikä kaikki on kesken” eli oman etenemisensä
 • saa jatkuvaa palautetta sekä opettajalta että työpaikkaohjaajalta
 • pysyy kartalla, koska eri paikoissa tehdyt suoritteet kootaan yhteen järjestelmään (käytännön tekeminen, Moodle-ympäristössä tehdyt tehtävät, jne.)
 • ammatti-identiteetti kehittyy, kun osaaminen näkyy konkreettisesti
 • seuranta keskittyy oppimistuloksiin ei läsnäoloon
 • eri ympäristöissä hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osana opintoja
 • nopea ja itsenäinen opiskelija saa tutkinnon suoritettua nopeammin ja enemmän ohjausta tarvitseva voi edetä omaan tahtiinsa
Opiskelijan ansioluettelo, josta näkyy perustiedot, työkokemus, koulutus sekä osaaminen ja keskeneräiset opinnot.
Kuva 6. Opiskelijan CV.

Opettajan ja oppilaitoksen analytiikka

Ohjaavat henkilöt voivat tarkastella ryhmiensä etenemistä kokonaisuutena ja porautua yksittäisten opiskelijoiden prosesseihin ja osaamistuloksiin. Järjestelmän kautta voi tarvittaessa porautua esimerkiksi Moodle-aktiviteetteihin, joissa osaamista on synnytetty.

Opettaja voi tarkastella tilannetta tutkinnonosittain tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueittain. Tällöin hän näkee samassa näytössä kaikkien opiskelijoiden etenemisen yhdessä tutkinnon osassa.

Järjestelmä tuottaa tietoa keskeneräisen oppimisprosessin etenemisestä ja jokainen siirtymä tallentaa myös aikaleiman. Tämän avulla prosessia voidaan monipuolisesti analysoida sekä yleisellä että yksilötasolla. Analyyseja voidaan tehdä sekä historiatietoon että tuottaa siitä ennusteita ja varoituksia, joihin voidaan reagoida. Järjestelmästä voidaan saada tietoa esimerkiksi siitä

 • miten opiskelija suoriutuu suhteessa muihin ryhmäläisiinsä tai keskimääräiseen opintojen etenemiseen oppilaitoksessa suoritusten määrässä ja ajallisessa etenemisessä
 • onko opiskelijan eteneminen juuttunut johonkin vaiheeseen
 • ovatko jotkut tietyt tutkinnot tai tutkinnon osat hitaammin eteneviä kuin keskimäärin oppilaitoksessa

Järjestelmään voidaan tarvittaessa rakentaa hälytyksiä, jotka varoittavat mahdollisista ongelmista tai hidasteista oppimisprosessissa.

Lisäksi opettaja saa seuraavaa tietoa ja hyötyy:

 • seuranta ja hallinnointityö (excel, sähköposti, muistiinpanot) vähenee, kun kaikki tieto löytyy kootusti samasta paikasta ja kaikki osaaminen rekisteröidään ja voidaan hyödyntää myöhemmin
 • arviointi helpottuu, kun osaaminen esitetään konkreettisessa muodossa
 • opettaja tunnistaa tukea tarvitsevat
 • yksilöllinen ohjaus on mahdollista, koska kokonaisuus on hallinnassa
 • opettaja havaitsee opiskelijan heikoimmat ja vahvimmat osaamisalueet paremmin
 • yksilöllisten oppimistavoitteiden määritys helpottuu
 • opettaja voi kuitata kerralla monta suoritusta helposti ja nopeasti

Tekniset ominaisuudet

Järjestelmä toimii puhelimella, tietokoneella tai tabletilla ilman erillistä sovellusta. Futural Skills on yhteensopiva Moodlen osaamisperustaisen oppimisen kanssa. Järjestelmän voi hankkia ja ottaa käyttöön itsenäisenä toimintonaan tai saumattomasti integroituna Moodleen. Järjestelmä on myös suoraan integroitu Futural Edu -oppilashallintojärjestelmään, jolla voidaan hallita opiskelijan koko polku aloituksesta todistukseen ja Koski-järjestelmään tuotettaviin tietoihin. Moodle/Futural Skills -kokonaisuudella kaikki oppiminen eri oppimisympäristöistä saadaan helposti kerättyä yhteen paikkaan.

Järjestelmä mahdollistaa AD-integraation käyttäjähallintaan. Organisaatio voi itse hallinnoida käyttäjätunnuksia keskitetysti. Opiskelijan suoritustiedot säilytetään luotettavasti salasanakirjautumisen takana. Järjestelmässä on avoimet rajapinnat ja se on intergroitavissa esimerkiksi oppilashallintojärjestelmiin. Tietosuoja hoidetaan GDPR:n vaatimuksien mukaisesti.

Tutustu myös näihin

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close