Oppimisanalytiikkaselvitys 2022: Priima

Saarni Learning Oy on vuonna 2001 perustettu suomalainen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua liittyen oppimisympäristöihin, koulutukseen ja konsultointiin. Saarni Learning on osa Saarni Cloud -konsernia. Saarni Cloud on suomalainen SaaS-yhteisö, joka auttaa yrityksiä kasvamaan ja ihmisiä menestymään omassa työssään tarjoamalla arkipäivän ongelmia ratkaisevia, turvallisia ja helppokäyttöisiä pilvipalveluita. Konsernin tarjoamia henkilöstöhallinnon, oppimisen, työajanseurannan, taloushallinnon ja analytiikan palveluitamme käyttää 300 000 henkilöä Suomessa ja Pohjois-Euroopassa yli tuhannessa asiakasyrityksessä.

Saarni Learning on kehittänyt Priiman sillä periaatteella, että oppimisympäristön käyttöönoton ei tarvitse olla monimutkaista ja kallista. Priima soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille ja Priima tukee käyttäjiensä tarpeita tilanteeseen mukautuen. Priiman avulla organisaatio pystyy kehittämään kaikkien sidosryhmien osaamista motivoivalla tavalla. Sekä oppija että organisaatio pystyvät kätevästi seuraamaan kehitystä ja kokonaiskuvan hahmottaminen käy helposti. Priima kehittyy yhdessä käyttäjien kanssa ja tuotantoversio päivittyy useita kertoja vuodessa.

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikka on tärkeä osa oppimisprosessin seurantaa ja tukemista Priima-oppimisympäristössä. Oma rooli määrittelee sen, mitä tietoa käyttäjälle on näkyvissä. Keskeistä analytiikan seuraamisessa on helppous ja nopeus: visuaaliset elementit esimerkiksi työpöydällä, kursseilla ja eri aktiviteeteissa välittävät nopeasti tilannekuvan oppimisprosessin vaiheesta.

Kirjautumisen jälkeen Priimassa voi avautua aloitussivu, työpöytä, kurssivalikoima tai tietty kurssi käyttäjälle tehtyjen kohdennusten mukaan. Ympäristön hallinnoija voi määrittää esimerkiksi kohderyhmäkohtaisesti, miten ja mistä oppijan polku Priimassa käynnistyy – näin saadaan toteutettua mahdollisimman selkeä, helppo ja tarkoituksenmukainen käyttökokemus.

Aloitussivua ympäristön hallinnoija voi muokata kohderyhmän tarpeisiin sopivaksi. Työpöydällä on aina kootusti kaikki keskeinen tieto omaan rooliin liittyvistä asioista. Työpöytä on usein tärkeä lähtökohta analytiikan näyttämiselle. Myös muut Priiman perusnäkymät tarjoavat paljon ohjaavaa analytiikkaa käyttäjälle, mutta Priimaan voidaan myös liittää muita järjestelmiä ja sovelluksia, jotka edelleen laajentavat analytiikkamahdollisuuksia. Priimaan voidaan liittää esimerkiksi Open Badge Factory ja hyödyntää osaamismerkkejä.

Oppijana Priimassa

Oppijalle näytetään olennaisia tietoja oppimisen etenemisestä, jotta hän voi helposti seurata omaa edistymistään suhteessa tavoitteisiin ja meneillään olevaan oppimiseen.

Kuva: Oppijan työpöytä

Tehtävät-koontinäkymässä oppijaa ohjataan seuraamaan meneillään olevia, erääntyneitä ja suoritettuja tehtäviä kokonaisuudessaan. Tehtäviä voidaan järjestää eri tavoin ja niiden yhteydessä esitetään aina olennaiset tiedot, esimerkiksi tehtävän palautuksen määräaika ja tila. Koontinäkymä helpottaa oppijaa hahmottamaan, mitä oppimistehtäviä on meneillään ja tulossa. Väri- ja tekstikorostukset lähestyvistä eräpäivistä ovat huomiomerkintöjä, joiden avulla halutaan kohdentaa oppijan huomio niihin tehtäviin, jotka edellyttävät häneltä toimia.

Kuva: Oppijan Tehtävät-koontinäkymä

Suoritukset-näkymässä oppija voi kootusti seurata omia suorituksiaan sekä esimerkiksi hänelle myönnettyjä osaamismerkkejä. Osaamismerkit ovat mainio tapa visualisoida hankittua ja osoitettua osaamista sekä taitoja.

Kuva: Oppijan Suoritukset-koontinäkymä

Oppijan kannalta tärkeitä ovat myös oppimiskokonaisuuksien tarkempi analytiikka. Esimerkiksi kurssilla oppijan polkua suuntaavat ja ohjaavat kurssille asetetut suorittamisen säännöt. Kokonaiseteneminen näkyy kurssin Suoritukset-näkymässä oppijalle. Tästä on helppo havaita nopeasti, minkä verran kurssia on jo edetty ja mitä vielä on suoritettavana. Omaa edistymistä voi myös verrata kurssin keskiarvoon.

Kuva: Oppijan yleisnäkymä kurssilla omaan edistymiseen.

Myös tehtävistä on oppijalle tarjolla kokoava näkymä kurssilla: mitä tehtäviä on tekemättä, erääntyneenä, odottamassa tarkastusta tai suoritettu. Samoin eräpäivät ovat selkeästi näkyvissä. Jälleen tehtäviä voidaan lajitella myös eräpäivän mukaan. Oppijan on helppoa ja nopeaa havaita, mihin on tärkeä kiinnittää lähiaikoina huomioita eli eräpäivät ja huomiomerkinnät tukevat tätä.

Kuva: Oppijan koontinäkymä omaan edistymiseen kurssin tehtävien osalta

Opettajana Priimassa

Opettajille rakennetaan analytiikkaa, jonka avulla he pääsevät paremmin näkemään kokonaistyöskentelyä. Näin opettaja voi kohdentaa ohjausta paremmin oppimisen kannalta merkittäviin solmukohtiin ja voi tukea oppijaa mahdollisimman oikea-aikaisesti. Omalla työpöydällään opettaja näkee nopeasti Kurssit-näkymässä kurssien kokonaistilanteen eli suoritettujen ja meneillään olevien suoritusten määrän sekä visualisoinnin tilanteesta.

Kuva: Opettajan työpöytä

Opettajalle työpöydän Tehtävät-näkymä näyttää kokonaiskuvan meneillään oleviin oppimistehtäviin. Väri- ja tekstikorostukset lähestyvistä eräpäivistä ovat huomiomerkintöjä, joiden avulla halutaan kohdentaa opettajan huomio niihin tehtäviin, jotka edellyttävät häneltä toimia. Myös Suoritukset-näkymä sisältää tärkeää tietoja suorituksista niin kurssien, opiskelijoiden kuin opintopolkujen mukaan.

Kuva: Opettajan koontinäkymä kaikkien kurssien tehtävien tilanteeseen

Opettaja näkee kurssin suorituksista yhteenvedon kaikkien kurssin jäsenten osalta koko kurssista sekä kurssin sisällöistä ja tehtävistä. Opettaja voi helposti tarkastella tilannetta myös oppijoittain tarkemmin.

Kuva: Opettajan näkymä tietyn kurssin suoritustilanteeseen

Monissa tilanteissa on tärkeää nähdä nopeasti yleissilmäyksellä myös tehtävien tilanne. Kurssin Tehtävät-näkymä onkin opettajalle tässä tärkeä työväline. Koonnista pääsee myös kätevästi suoraan tehtävään, josta voi esimerkiksi halutessaan lähettää viestin yhdelle tai useammalle oppijalle. Ohjaustoimintoja sijoitetaan niin, että analytiikasta päästään helposti käytännön toimiin.

Kuva: Opettajan koontinäkymä tietyn kurssin kaikkiin tehtäviin ja niiden suoritustilanteeseen

Pedagogiset ratkaisut analytiikan tukena

Oppimiskokonaisuuksia rakennettaessa on tärkeää, että samalla suunnitellaan analytiikan hyödyntäminen osana prosessia. Priimassa analytiikan lähtökohta on visuaalisuus, selkeys ja havainnollisuus. Käyttäjälle näytetään roolin mukaan tarpeellisia elementtejä ja sisältöjä: opettajan pitää seurata laajempaa prosessia ja oppijan ensisijaisesti omaa oppimistaan.

Usein oppimiskokonaisuuksia on järkevä palastella osiin, mikä mahdollistaa tiiviimmän seurannan puolin ja toisin. Esimerkiksi Priima-kurssilla voi hyödyntää kappaleiden, sisältösivujen ja erilaisten sisältölohkojen mahdollisuuksia monipuolisesti pedagogiset tavoitteet huomioiden: näin saadaan mahdollisimman tarkkoja raportteja toiminnasta Priimassa. Kurssikin voi olla pieni mikro-oppimiskokonaisuus tai laajempi ja pitkäkestoisempi oppimisprosessi.

Kursseista voidaan muodostaa oppimispolkuja, jotka voivat olla lineaarisia tai käyttäjän toimintaan ja tietoihin mukautuvia, adaptiivisia. Opettaja näkee oppimispolullakin laajemmin koko polun ja kaikkien oppijoiden tilastot sekä seurannan. Oppija näkee oman polkunsa etenemisen ja jos polulla on valintakohtia, niin lopullinen polku muodostuu näiden valintojen mukaan.

Kuva: Opettajan näkymä oppimispolun tilastoon.

Priimassa oppimispolku voi olla suppeimmillaan esimerkiksi muutaman mikrokurssin kokonaisuus ja laajimmillaan monihaarainen sekä monentyyppisiä valintoja mahdollistava useiden kurssien kokonaisuus. Polku voi olla tarpeen mukaan lineaarinen tai adaptiivinen. Polku voi muotoutua käyttäjän suoritusten ja esimerkiksi käyttäjätietojen mukaisesti.

Kuva: Esimerkki yksinkertaisesta oppimispolusta ja miten se näkyy oppijalle

Oppijan valinnat näkyvät sekä oppimispolun hallinnoijalle että esimerkiksi esihenkilölle. Näin jokaisen oppijan polkua voidaan seurata konkreettisesti ja havainnollisesti. Opettajan näkökulmasta on hyvä nähdä oppimispolun kokonaissuoritus, mutta tarvittaessa pureutua sitten tietyn kurssin suoritustilanteeseen kurssilla tarkemmin.

Kuva: Esimerkki oppijan polusta, jossa on yksi kaikille yhteinen kurssi ja sitten kurssijoukko, josta oppijan pitää valita yksi kurssi.

Myös osaamismerkkien avulla voidaan mm. visualisoida tavoitteita ja hankittavaa osaamista sekä taitoja ja todentaa osaamista.

Pedagogiset lähtökohdat ja valinnat vaikuttavat siihen, miten analytiikkaa voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Jos oppimispolku koostuu useista erilaisista kokonaisuuksista, on tärkeä seurata sekä yksittäisten osien että kokonaisuuden analytiikkaa niin raportteina kuin visualisointeina.

Hallinnoijana Priimassa

Priima-ympäristön hallinnoija voi seurata ympäristön käyttöön liittyviä tilastoja ja raportteja.

Kuva: Ympäristön hallinnoija voi seurata ympäristön käyttöön liittyviä keskeisiä tietoja. Tässä esimerkki käyttöasteesta.

Hallinnoija voi myös määritellä käyttäjien valtuustasot ja roolit eli käytännössä sen, mitä kukin voi Priimassa nähdä, seurata ja tehdä. Hallinnoija voi myös määritellä käyttäjien ja käyttäjäryhmien aloitusnäkymiä, mikä on keskeinen tapa ohjata Priiman käyttöä ja kohdentaa myös analytiikkaa. Hallinnoija voi luoda kaikille käyttäjille tai kohdennetusti tietyille rooleille tai ryhmille myös erilaisia aloitussivuja.

Kuva: Ympäristön hallinnoija voi seurata ympäristön käyttäjiä sekä hallinnoida käyttäjiin liittyviä prosesseja.

Priima tarjoaa monipuolisesti erilaisia perusraportteja ympäristön käyttöön liittyen. Hallinnoija voi määrittää, kuka tai ketkä pääsevät katsomaan näitä raportteja. Hallinnoija voi tehdä tiettyyn tarpeeseen myös uusia tallennettuja raportteja tarvittavilla tietosarakkeilla sekä hakukriteereillä ja jakaa niitä henkilöille tai ryhmille, joilla ei muuten ole välttämättä oikeuksia kaikkiin raportteihin. Raportit on mahdollista ladata myös csv-muodossa.

Kuva: Esimerkki käyttäjäraportista.

Jokaisesta käyttäjästä voidaan tietysti tarkastella aina myös tarkempia yksilöraportteja.

Kuva: Raportti käyttäjän kaikista kursseista ja suoritusten tilasta.

Priimassa on joustavat tietorakenteet sekä monipuolinen käyttäjätiedon kerääminen, joka voidaan säätää asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Näiden perusominaisuuksien avulla mahdollistetaan algoritmien käyttö nyt ja tulevaisuuden analytiikkaa rakennettaessa. Priiman kaikki lokitieto tallennetaan erilliseen lokipalvelimeen, jonka dataa voidaan tutkia organisaation tarpeiden mukaan ja sitä voidaan käsitellä ulkoisissa välineissä.

Hallinnoija voi myös hyödyntää muita järjestelmiä ja sovelluksia, jotka voidaan integroida Priimaan. Priima tukee LTI (Learning Tools Interoperability) -standardin mukaisia työkaluja, joita hallinnoija voi helposti liittää Priimaan tuomaan lisäominaisuuksia Priiman omien sisältötyökalujen rinnalle. LTI-työkaluilla lisätyt tehtävät näkyvät osana kurssiraportteja muiden tehtävien tavoin. Priiman REST-rajapinnan kautta on mahdollista toteuttaa integraatioita ulkoisiin järjestelmiin ja viedä tiedot kurssi- ja tehtäväsuorituksista toiseen järjestelmään oppimistuloksien analysointia varten. Priiman kattavaa lokitietoa voidaan yhdistää REST-rajapinnan avulla esimerkiksi erilaisiin BI-järjestelmiin. Näissä hankkeissa Priima-asiakkaita palvelee Saarni Intelligence, joka on myös osa Saarni Cloud -yhteisöä.

Kuvissa näkyvät henkilöt ovat kuvitteellisia esimerkkihenkilöitä.

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close